7035

Mimoriadne zasadnutie MZ č. 7

26.08.2019 - Uznesenia MZ

Bod č. 2 Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu na rok 2019

UMZ č.97/8/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves

            s ch v a ľ u j e           

Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2019 v nasledovnom znení:

 

 1. zníženia výdavkov na položke:
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 700 (KV MÚ a ostatné) - vo výške 175 151 €

   a zároveň zvýšenie výdavkov na položkách:

 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 640 (Transfery jednotlivcom - ocenenia) - vo výške 10 000 €
 • Program 3 (Komunikácie a doprava), Podprogram 1 (Miestne komunikácie), Prvok 1 (Miestne komunikácie - cesty), Položka 700 (Kapitálové výdavky) - vo výške 90 000 €
 • Program 3 (Komunikácie a doprava), Podprogram 1 (Miestne komunikácie), Prvok 2 (Chodníky), Položka 700 (Kapitálové výdavky) - vo výške 40 000 €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 1 (Materské školy), Prvok 1 (Materská škola Milana Marečka (bez jedální)), Položka 640 (Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) - vo výške 3 000 €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 1 (Materské školy), Prvok 2 (Materská škola Pavla Horova (bez jedální)), Položka 640 (Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) - vo výške 4 000 €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 2 (Základné školy), Prvok 1 (Základná škola Ivana Bukovčana - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou), Položka 640 (Bežný transfer pre ZŠ asistent učiteľa) - vo výške 1 036 €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 4 (Školské kluby pri ZŠ), Prvok 1 (Školský klub pri ZŠ I. Bukovčana), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) - vo výške 8 690 €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 4 (Školské kluby pri ZŠ), Prvok 2 (Školský klub pri ZŠ P. Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) - vo výške 5 425 €

    rozšírením názvu podprogramu a doplnením prvku:

 • Program 7 (Kultúra a spoločenské dianie), Podprogram 3 (Televízne vysielanie a miestne noviny), Prvok 2 (Miestne noviny), Položka 600 (BV - Miestne noviny) - vo výške 13 000 €

 

 

 

 1. zvýšením príjmov na položke:
 • 312 001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu - Na voľby - referendum vo výške 15 187 €

    a zároveň zvýšením výdavkov na položke:

 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 4 (Voľby), Prvok 1 (Voľby), Položka 620 (Poistné a príspevok do poisťovní) - vo výške 460 €
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 4 (Voľby), Prvok 1 (Voľby), Položka 630 (Tovary a služby) - vo výške 14 727 €

 

 1. zvýšením príjmov na položke:
 • 311 Granty a transfery - Bežné granty (Dary) vo výške 3 000 €

    a zároveň zvýšením výdavkov na položke:

 • Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 2 (Požiarna ochrana), Prvok 2 (Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO), Položka 630 (Tovary a služby) - vo výške 3 000 €

 

 1. zvýšením príjmov na položke
 • 312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu-Na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senecio vo výške 26 226 €

    a zároveň zvýšením výdavkov na položke

 • Program 9 (Sociálne služby), Podprogram 1 (Zariadenia sociálnych služieb), Prvok 2 (DSS Senecio, n.o.), Položka 642 (Transfer pre DSS Senecio zo ŠR) - vo výške 26 226 €

 

 1. zvýšením príjmov na položke:
 • 453 Príjmové finančné operácie - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 40 000 €

      a zároveň zvýšením výdavkov na položke:

 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 819 (Ostatné výdavkové finančné operácie) - vo výške 40 000 €

Hlasovanie :                prítomní:11     za:11               proti :0            zdržal sa:0   nehlasoval:0

 


 

Bod č. 3 Odmeny občanom MČ BA-DNV a ocenenia za prácu a reprezentáciu spojenú s významným prínosom pre MČ BA-DNV Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi

UMZ č. 98/8/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves

            o d p o r ú č a

riaditeľke príspevkovej organizácii DENOVA vyplatenie mimoriadnej odmeny zamestnancom p.p. DENOVA v trvalom pracovnom pomere (okrem riaditeľky) za rok 2019, za plynulé zabezpečenie zimnej a letnej údržby, zodpovedné plnenie úloh zadané zo strany Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV a Miestneho úradu MČ BA-DNV.

Hlasovanie :                prítomní:11     za:11               proti :0            zdržal sa:0   nehlasoval:0

 


 

Bod č.3A  Združenie Kobylka - žiadosť o zmenu účelu využitia dotácie

UMZ č.99/8/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves

s ch v a ľ u j e

zmenu účelu využitia dotácie podľa predloženého materiálu.

Hlasovanie :                prítomní:11     za:11               proti:0             zdržal sa :0   nehlasoval:0

 


Bod č.3B  Určenie platu starostu MČ BA-DNV

UMZ č.100/8/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves

s ch v a ľ u j e

zvýšenie základného platu starostu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves o 50 % na základe § 4 ods. 2 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.9.2019.

Hlasovanie :                prítomní:11     za:10               proti:1             zdržal sa :0   nehlasoval:0

 


 

Bod č.4  Návrh na odkúpenie knižne spracovaného archívu komerčne tlačeného periodika DEVínskonovoveský Expres za obdobie 1990 – 2018 a jeho následné prevzatie do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

UMZ č. 101/8/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves

            s ch v a ľ u j e

odkúpenie archívu dvadsiatichôsmych ročníkov niekdajšieho občasníka, toho času mesačníka DEVínskonovoveský Expres od vlastníka / vydavateľa Petra Kruga, ktorý je evidovaný na Ministerstve kultúry SR pod Eč.: 4441/11 v zmysle predloženej ponuky od začiatku jeho publikovania v roku 1990 až po ročník 2018 za ponúknutú sumu 250 EUR / ročník, čo predstavuje celkovú čiastku 7000 EUR (slovom sedemtisíc EUR). Kúpna cena je konečná, vrátane prípadnej dane z pridanej hodnoty, ak sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov uplatňuje. Súčasťou kúpy bude aj licenčná doložka, ktorou Mgr. Peter Krug udelí Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves výhradnú a časovo neobmedzenú licenciu na využívanie všetkých doterajších vydaní periodika DEVínskonovoveský Expres bez obmedzenia, v akejkoľvek forme, s právom previesť licenciu na tretie osoby a s právom prípadne aj licenciu nevyužívať.

 

Zmluva o odkúpení bude s predajcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že zmluva o odkúpení nebude s predajcom v uvedenom termíne podpísaná, prijaté uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie :                prítomní:11     za:9                 proti:2            zdržal sa:0   nehlasoval:0


Bod č.5 Návrh na vydávanie miestnych novín Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

UMZ č.102/8/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves

 1. s ch v a ľ u j e

vydávanie miestneho tlačeného periodika pod správou Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 

 1. s ch v a ľ u j e

alokáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves za účelom vydávania miestnych novín mestskej časti

 

 1. s ch v a ľ u j e

predložený Cenník plošnej inzercie miestnych novín

 

 1. s ch v a ľ u j e

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa príslušných ustanovení zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov predložený Štatút miestnych novín mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.

 

 

 1. o d s ú h l a s u j e

za členov Redakčnej rady miestnych novín:

Ing. M. Debnárovú

Mgr. R. Tešoviča

 1. Kravárikovú

 

 1. s ch v a ľ u j e

prevzatie značky DEVínskonovoveský EXpres evidovanej na Ministerstve kultúry SR pod E.č.: 4441/11   od zakladateľa / vydavateľa / majiteľa značky DEVínskonovoveský EXpres za účelom pokračovania vo vydávaní DEVínskonovoveskom Exprese pod hlavičkou mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves a 

poveruje

starostu Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves - Dáriusa Krajčíra k zabezpečeniu prevodu vlastníckych práv na Ministerstve kultúry SR na mestskú časť – Devínska Nová Ves.

 

 1. s ch v a ľ u j e

Návrh Zmluvy o zmene vydavateľa periodickej tlače a o práve používať názov, ktorá  bude s fyzickou osobou – podnikateľom Petrom Krugom – Devínsky Expres podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V prípade, že dohoda o zmene vydavateľa periodickej tlače a o práve používať značku v uvedenom termíne podpísaná, prijaté uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie :                prítomní:11     za:10               proti:1             zdržal sa :0   nehlasoval:0

 

 

 

   Dárius Krajčír                                                                    Ing. Mária Koprdová

     starosta mestskej časti                                                              prednostka Miestneho úradu

Bratislava-Devínska Nová Ves                                                    Bratislava-Devínska Nová Ves

 

V Bratislave 22. augusta 2019

Vytlačiť Poslať známenu