6879

Referent Turistickej informačnej kancelárie (TIK)

04.07.2019 - Hlavné menu

Vyhlásenie výberového konania
Informácie o pracovnom mieste
Zamestnávateľ:
Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava

Pracovná pozícia: Referent Turistickej informačnej kancelárie (TIK)
Miesto práce: mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

 • Ponúkaný plat (brutto): 1000 € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností
 • Termín nástupu: ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia
  Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti najmä:

 • zabezpečuje chod Turisticko-informačnej kancelárie,
 • poskytuje informácie návštevníkom TIK pri osobnej návšteve, občanom a širokej verejnosti hlavne prostredníctvom webovej stránky, mailov, workshopov, konferencií a podobne
 • pravidelne aktualizuje webovú stránku, informačné tabule a poskytuje informácie pre lokálnu televíziu a ostatne média a s tým súvisiaca aktívna propagácia regiónu
 • pripravuje destinácii pre exkurzie, vlastivedné vychádzky realizované TIK-om, realizácia a organizačné zabezpečenie exkurzií, vlastivedných vychádzok, prednášok a podobne
 • sprievodcovská činnosť
 • organizačné zabezpečuje požičovňu bicyklov
 • realizuje, zúčastňuje sa stretnutí s partnermi, cestovnými kanceláriami, múzeami, turistickými centrami, Bratislavským samosprávnym krajom, obcami, mestami a podobne.
 • podieľa sa na realizácii marketingových nástrojov na podporu rozvoja CR - zabezpečuje zber, spracovanie, aktualizáciu a poskytovanie informácií v oblasti cestovného ruchu, vytvára, zabezpečuje a poskytuje propagačné materiály mestskej časti, zúčastňuje sa na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, 
 • spolupracuje s podnikateľskými subjektmi a združeniami a oblastnými organizáciami v oblasti cestovného ruchu, ako aj so subjektmi poskytujúcimi služby a produkty CR, podieľa sa na organizačnom zabezpečení kultúrnych a športových podujatí mestskej časti na podporu rozvoja cestovného ruchu. 
 • poskytuje všeobecné a turistické informácie pre obyvateľov a návštevníkov obce
 • reprezentuje a buduje medzinárodné vzťahy
 • zabezpečuje výrobu a predaj produktov cestovného ruchu
 • zodpovedá za plnenie plánov činnosti informačnej kancelárie po obsahovej a finančnej stránke
 • vedie administratívno-ekonomickú agendu spojenú s výkonom práce
  Ponúkané výhody:
  • podľa kolektívnej zmluvy


Požiadavky a kritéria
požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie

 • aktívna znalosť anglického jazyka, nemeckého jazyka výhodou
 • dobrá znalosť regiónu (znalosť prírodných, najmä turistických, kultúrnych a ostatných hodnôt a atraktivít regiónu, znalosť stredísk a zariadení cestovného ruchu, znalosť podujatí inštitúcií pôsobiacich v regióne najmä v oblasti kultúry a cestovného ruchu, znalosť ďalších možností aktívneho trávenia voľného času)
 • znalosť legislatívy v platnom znení upravujúcej výkon predmetnej činnosti:
 • znalosť zákona o podpore cestovného ruchu,
 • najmenej 3 roky praxe v požadovanej pracovnej pozícii
 • zvládanie záťažových situácií;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • vodičský preukaz skupiny B a prax v riadení osobného motorového vozidla výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 •  organizačné schopnosti a plánovanie práce
 • aktívny prístup k práci a samostatnosť pri riešení úloh
 • komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie,
 • spoľahlivosť, pohotovosť, kreativita, ,
 • ochota preberať zodpovednosť
 • analyzovanie a riešenie problémov 
 • spoľahlivosť
 • znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet - pokročilý

Hlavná oblasť pôsobenia:
samospráva

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
 • Do podmienok dopísať, že súčasťou životopisu by mal byť aj prehľad realizovaných projektov v oblasti cestovného ruchu a voľnočasových aktivít
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania, zasielajte svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou alebo osobne do podateľne v obálke s označením výberové konanie – Referent TIK neotvárať a uvedeným menom a adresou odosielateľa.
najneskôr do 22.7.2019 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo pozvať na výberový pohovor iba uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky stanovené podmienky. Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
Mestská časť si vyhradzuje právo elektronicky odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.
Kontakt:
Kontaktná osoba: Ing. Monika Debnárová, vedúca mediálneho a tlačového odd.
Tel.: 0905 418 507, E-mail: monika.debnarova@mudnv.sk

Vytlačiť Poslať známenu