Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej „PHRSR“) je strednodobý dokument, ktorý predstavuje stratégiu trvalo udržateľného rozvoja obce, viacerých obcí, mestskej časti či vyššieho územného celku. PHRSR mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021 až 2027 s dlhodobým výhľadom do roku 2030 má za úlohu predostrieť smerovanie našej mestskej časti (ďalej „MČ“) k vyváženému rastu a jej snahu o dosiahnutie čo najpozitívnejšieho efektu budúcich zmien. Bolo teda nemalou snahou, aby predstavitelia samosprávy MČ zakomponovali do dokumentu najvýraznejšie potreby a riešenia problémov každodenného života obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Dokument je členený na päť hlavných častí (A – E), ktoré sa následne delia na parciálne časti v závislosti od daného kontextu:

  • analytická časť (A) obsahuje tri parciálne časti: A. I – Analýza vnútorného prostredia, A. II – Analýza vonkajšieho prostredia a A. III – Zhodnotenie súčasného stavu územia;
  • strategická časť (B) zahŕňa víziu, stratégiu a hlavné ciele a priority rozvoja MČ;
  • v programovej časti (C) sa nachádzajú konkrétne opatrenia a aktivity (vrátane ich merateľných ukazovateľov), prostredníctvom ktorých bude možné dosiahnuť stanovené ciele;
  • v realizačnej časti (D) sú definované inštitucionálne a organizačné kapacity potrebné na realizáciu určených opatrení a aktivít (vrátane popisu ich konkrétnych úloh a postupov), ako aj kapacity zabezpečujúce monitorovanie a hodnotenie. Do tejto časti tiež patrí akčný plán s výhľadom na dva roky;
  • finančná časť (E) sa delí na dve parciálne časti: E. I – Indikatívny finančný plán PHRSR a E. II – Finančná časť, ktorá obsahuje definované plánované zdroje financovania daných opatrení a aktivít, ako aj hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

Príprava tohto strategického dokumentu prebiehala v zmysle platného zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ako aj v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017.

 

Pri spracovaní PHRSR boli tiež brané do úvahy platné relevantné koncepčné dokumenty na všetkých hierarchických úrovniach, a to najmä Stratégia Európa 2020, Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na roky 2014 – 2020, ako aj PHRSR Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027 a PHRSR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2030. Rovnako sa vychádzalo aj z platného územného plánu hl. m. SR Bratislavy z r. 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Územnoplánovacie dokumentácie, predošlý i aktuálne predkladaný PHRSR mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves predstavujú spolu s uvedenými dokumentmi na vyšších hierarchických úrovniach významnú bázu pre realizáciu jej trvalo udržateľného rozvoja.

 

V súlade s týmito dokumentmi sa otvárajú mestskej časti možnosti využívať finančné zdroje z prostriedkov EÚ na základe nových chystaných programov na obdobie rokov 2021 - 2027. Toto nové programovacie obdobie začínajúce sa v roku 2021 je pre Slovensko štvrtým programovacím obdobím v rámci EÚ predstavujúcim významnú príležitosť pre trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí Slovenska.

 

Tvorba dokumentu bola zabezpečená spoločnosťou Gemini Group s.r.o. vybranej na základe verejného obstarávania v spolupráci s pracovnými skupinami.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2015-2021_aktualizácia č.2 Veľkosť: 1.44 MB Formát: pdf Dátum: 4.5.2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2021-2027 Veľkosť: 6.07 MB Formát: pdf Dátum: 3.1.2022
Oznamenie o strategickom dokumente - PHRSR 2021-2027 Veľkosť: 390.6 kB Formát: pdf Dátum: 7.3.2022
PHRSR DNV 2021 - 2027 Aktualizácia č.1 Veľkosť: 7.05 MB Formát: pdf Dátum: 12.1.2023