Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podnikatelia a prevádzky

Podnikateľská agenda zabezpečuje:  Mgr. Mária Obušeková

 • Záväzné stanovisko k začatiu činnosti – zaobchádzaniu s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami (zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 • Stanovisko k začatiu činnosti – zaobchádzaniu s omamnými a psychotropnými látkami (zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch).
 • Osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov vykonávajúcich činnosti na  úseku rastlinnej a živočíšnej výroby a zrušenie predmetného osvedčenia (zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov).
 • Súčinnosť pri riešení sťažností občanov na obchodné prevádzky a prevádzky služieb.
 • Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v mestskej časti (zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).
 • Povolenie na zriadenie trhového miesta (zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/l99l1Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).
 • Oznámenie prevádzkového času prevádzok obchodu a služieb (Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č. 6/2013 a VZN č. 6/2016 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov).
 • Oznámenie o zriadení prevádzky a ohlásenie prevádzkového času v prevádzke obchodu a služieb.
 • Žiadosť o schválenie prevádzkového času (ak je prevádzkový čas stanovený nad rámec prevádzkového času povoleného VZN č. 6/2013 a VZN č. 6/2016).
 • Oznámenie prevádzkového času exteriérového sedenia (letnej terasy) pred prevádzkou.
 • Oznámenie o zrušení prevádzky a ukončení činnosti.