Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestny kontrolór

Vlastimír Fekiač
miestny kontrolór

Kompetencie miestneho kontrolóra
Postavenie miestneho kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obecnom zriadení“).

Miestny kontrolór podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy:
1.    vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mestskej časti a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
2.    predkladá miestnemu zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
3.    vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti a k návrhu záverečného účtu mestskej časti,
4.    predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu,
5.    predkladá miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
6.    spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestskej časti zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
7.    vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
8.    vykonáva kontrolu, ak ju o to požiada miestne zastupiteľstvo,
9.    zúčastňuje sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.

Kontrolnej činnosti v zmysle zákona o obecnom zriadení podlieha:
1.    miestny úrad,
2.    rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestskou časťou,
3.    právnické osoby, v ktorých má mestská časť majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mestskej časti alebo ktorým bol majetok mestskej časti prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
4.    osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mestskej časti účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnomzriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia Článku 4 bod. 4. písm. a) Zásadkontrolnej činnosti miestneho kontrolóra a útvaru kontroly v podmienkach samosprávymestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves,...

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2019 Veľkosť: 364.2 kB Formát: pdf Dátum: 28.5.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2019 Veľkosť: 427.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2018 Veľkosť: 36.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.12.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2017 Veľkosť: 65.4 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Veľkosť: 246.4 kB Formát: pdf Dátum: 16.1.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2020 Veľkosť: 205.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.8.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2022 Veľkosť: 242.5 kB Formát: pdf Dátum: 23.11.2021
Správa z kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančných príspevkov a dotácií poskytnutých z rozpočtu MČ BA-DNV Veľkosť: 440.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.11.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2022 Veľkosť: 140.3 kB Formát: pdf Dátum: 3.6.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA-DNV na 1.polrok 2023 Veľkosť: 69.5 kB Formát: pdf Dátum: 26.1.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2023 Veľkosť: 89.4 kB Formát: pdf Dátum: 5.6.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti 1. pol rok 2024 Veľkosť: 917.1 kB Formát: pdf Dátum: 27.11.2023