Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie a súťaže

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov verejného obstarávateľa, adresa a kontaktné miesto:

Verejný obstarávateľ:
mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves
IČO : 603 392
Sídlo : Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenská republika

Štatutárny zástupca :  Dárius Krajčir – starosta
Tel :
 0260201444    E-mail : starosta@mudnv.sk

Druh verejného obstarávateľa :    Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 25/2006 Z. z.:    § 6 ods. 1 písm. b)

Hlavný predmet alebo predmety činnosti :    Všeobecná verejná správa

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):   http://www.devinskanovaves.sk

Kontaktné osoby:
Ing. Mária Koprdová  – prednostka miestneho úradu
Tel : 0260201440 E-mail : maria.koprdova@mudnv.sk

odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní
Tel : 0260201434   E-mail :

Ing. Tatiana Ledényiová - odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní

Tel : 0260201437   E-mail : tatiana.ledenyiova@mudnv.sk

Bankové spojenie:  VÚB a.s.   Bratislava - mesto

Číslo účtu:   1624042/0200

Ďalšie informácie možno získať :
Na uvedenej adrese a kontaktnom mieste od kontaktných osôb

Na túto problematiku je vypracovaná vnútorná smernica a Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves pri verejnom obstarávaní postupuje kvalifikovane a primerane podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
 
Novelou zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) sa upravujú pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek, zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek  “malého rozsahu” – výnimka podľa § 1 ods. 14 zákona.
Ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní sa vytvárajú predpoklady upraviť prostredníctvom vnútorných predpisov verejného obstarávateľa vlastné pravidlá zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, a to takým spôsobom a v takom rozsahu, aby na základe požiadaviek príslušných riadiacich orgánov a vnútorných kontrolných orgánov verejného obstarávateľa boli z hľadiska dodržania princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti splnené podmienky primeranosti vynakladania finančných prostriedkov na obstaranie požadovaného predmetu zákazky zákaziek s  nízkou hodnotou,  najmä vo vzťahu  k jeho kvalite a cene. Verejný obstarávateľ pri zadávaní všetkých zákaziek s nízkou hodnotou postupuje podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne.
Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.
Účelom smernice o obstarávaní je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania a pravidiel pre zákazky na podmienky Mesta Bratislava-Devínska Nová Ves  v zmysle Článku 5  Smernice  Proces postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zaviedlo do praktickej realizácie verejnej správy viaceré protikorupčné opatrenia, medzi ktorými sú aj elektronické prieskumy trhu.
Pre zabezpečenie princípov verejného obstarávania týkajúcich sa hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov, verejný obstarávateľ obstaráva všetky zákazky (tovary, služby, stavebné práce alebo potraviny) bežne dostupné na trhu a aj nie bežne dostupné na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska “.
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, ako povinná osoba na účely verejného obstarávania,  je povinné zabezpečovať ponuky a nákup bežne dostupných tovarov, stavebných prác a služieb prostredníctvom systému verejnej správy, cez elektronické trhovisko.
Ak je elektronická aukcia použitá, verejný obstarávateľ musí uviesť túto skutočnosť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves  má vytvorenú  samostatnú sekciu verejného obstarávania na webovej stránke mesta a taktiež má vytvorenú a zverejnenú databázu verejných zákaziek.
 
Odkazy na profily:
 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výzva na ponuky - osadenie detských herných prvkov do parku Veľkosť: 372.7 kB Formát: pdf Dátum: 24.4.2015
Výmena plynových kotlov v Košťálovej vile, Novoveská 17 Veľkosť: 274.8 kB Formát: pdf Dátum: 11.2.2014
Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia časti priestorov mýtnice pre ekocentrum Veľkosť: 277.4 kB Formát: pdf Dátum: 26.10.2018
Oznámenie o zadávaní zákazky múzeum stará Devínska Veľkosť: 297.9 kB Formát: pdf Dátum: 4.2.2014
Oznámenie o zadaní zákazky - Služby spojené s obstaraním a prerokovaním územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Kolónia Veľkosť: 299.8 kB Formát: pdf Dátum: 24.1.2014
Odstránenie grafitov Veľkosť: 341.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.8.2014
Dodávka a montáž VZT v IstraCentre Veľkosť: 356.1 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2013
Oprava hydroizolácie striech v MŠ Veľkosť: 356.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.9.2013
projekt stavby „Múzeum „stará Devínska““ Veľkosť: 355 kB Formát: pdf Dátum: 24.9.2013
Vykonanie OP a OS kotolní, tlakových a plynových zariadení Veľkosť: 355.6 kB Formát: pdf Dátum: 17.2.2014
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania Veľkosť: 370.6 kB Formát: pdf Dátum: 17.9.2013
Oznámenie o zadaní zákazky - vymaľovanie učební Veľkosť: 275.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.12.2013
Výzva na predkladanie ponúk - odvoz a likvidácia bio odpadov Veľkosť: 371.8 kB Formát: pdf Dátum: 12.11.2013
Dodávka a montáž priechodnej umývačky riadu s príslušenstvom, do kuchyne ZŠ I. Bukovčana 1, Bratislava Veľkosť: 380.1 kB Formát: pdf Dátum: 10.2.2014
Dodávka a montáž zariadenia šatní futbalového štadióna DNV Veľkosť: 376.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.1.2014
Architektonická súťaž - súťaž návrhov – vyhlásenie Veľkosť: 450.2 kB Formát: pdf Dátum: 19.7.2013
Výzva na predkladanie ponúk - Hlasovacie zariadenia Veľkosť: 543.2 kB Formát: pdf Dátum: 5.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk - Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ, ul. I. Bukovčana č.3 Veľkosť: 601.1 kB Formát: pdf Dátum: 17.5.2019
P R E D A J pozemku registra CKN parc.č. 45530 - ostatná plocha o výmere 216 m2 Veľkosť: 954.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2013
Výzva na predkladanie ponúk - fotovoltaické zariadenie na streche ZŠ Veľkosť: 11.3 MB Formát: pdf Dátum: 9.9.2013
Výzva na predkladanie ponúk - lezecká stena Veľkosť: 734.4 kB Formát: pdf Dátum: 30.6.2021
Projekt WiFi4EU Veľkosť: 664.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.1.2022
Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov zo školských kuchýň Veľkosť: 193.5 kB Formát: pdf Dátum: 6.11.2013
Oprava výzvy na predkladanie ponúk - Zateplenie MŠ Veľkosť: 53.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.4.2015
Prevádzka a udržba CG ISS Veľkosť: 52.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.10.2013
Prieskum trhu pre vykonanie auditu MČ BA-DNV Veľkosť: 57.7 kB Formát: pdf Dátum: 3.10.2014
Výzva na predkladanie ponúk -Realizácia športového zázemia Veľkosť: 66 kB Formát: pdf Dátum: 18.6.2015
Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpečenie tlače periodika Veľkosť: 84 kB Formát: pdf Dátum: 7.8.2019
Architektonická súťaž - súťaž návrhov - vyhodnotenie Veľkosť: 176.4 kB Formát: pdf Dátum: 22.8.2013
Revitalizácia verejného priestoru jadra lstrijskej ulice Veľkosť: 163.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.8.2013
Vykonanie deratizácie na roky 2015-2018 Veľkosť: 178.8 kB Formát: pdf Dátum: 11.12.2014
Dodanie tovaru - malý nákladný automobil- Veľkosť: 190.3 kB Formát: pdf Dátum: 3.2.2014
Dodanie tovaru - kancelársky papier Veľkosť: 213.1 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk - zateplenie MS Veľkosť: 47.5 kB Formát: pdf Dátum: 27.4.2015
Výzva na predkladanie ponúk - Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 16 Veľkosť: 191 kB Formát: pdf Dátum: 11.1.2019
Výzva na predkladanie ponúk - Bezpečnostný kamerový systém Veľkosť: 194.1 kB Formát: pdf Dátum: 18.2.2019
Zber a likvidácia odpadu z domácností s obsahom škodlivín Veľkosť: 195.4 kB Formát: pdf Dátum: 11.12.2014
Plán verejného obstarávania na rok 2015 Veľkosť: 211.9 kB Formát: pdf Dátum: 4.2.2015
Plán verejného obstarávania 2017 Veľkosť: 214.7 kB Formát: pdf Dátum: 14.2.2017
Dodanie tovaru - obálky Veľkosť: 250 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2014
Nákup malého nákladného automobilu Veľkosť: 274.1 kB Formát: pdf Dátum: 12.2.2014
Oznámenie - Prístrešok na zastávke MHD Veľkosť: 274.7 kB Formát: pdf Dátum: 18.10.2013
Oznámenie o zadaní zákazky - ochranné siete za fut. bránkami Veľkosť: 276.2 kB Formát: pdf Dátum: 5.2.2014
Oznámenie o zadaní zákazky - Dodávka a montáž VZT Veľkosť: 275.1 kB Formát: pdf Dátum: 15.11.2013