Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje stále komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, určuje ich zloženie a vymedzuje im úlohy.

Komisie sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z ďalších osôb z radov odbornej verejnosti. Komisiu vo vzťahu k orgánom mestskej časti zastupuje predseda, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva; volí a odvoláva ho miestne zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo volí a odvoláva i podpredsedov komisií a ďalších jej členov; návrh na členov z radov odbornej verejnosti predkladá miestnemu zastupiteľstvu predseda príslušnej komisie.

Komisia Predseda Podpredseda email
Komisia na ochranu verejného záujmu     kovz@mudnv.sk
Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly     klfmk@mudnv.sk
Komisia výstavby a životného prostredia     kvzp@mudnv.sk
Komisia sociálna, bytová a zdravotná     ksbz@mudnv.sk
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania     ksmv@mudnv.sk
Komisia športu a turizmu     kst@mudnv.sk
Komisia kultúry a médií     kkm@mudnv.sk
Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky     kovpapp@mudnv.sk
Komisia pre dotácie     kd@mudnv.sk

 

Člena komisie môže miestne zastupiteľstvo odvolať. Člen komisie môže podať návrh na svoje odvolanie miestnemu zastupiteľstvu.

Komisie sa schádzajú podľa harmonogramu naplánovaného príslušnou komisiou na kalendárny rok a v prípade potreby i mimo určeného harmonogramu. Rokovanie komisií je v zásade verejné. Komisia je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Rokovanie komisií upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje príslušná komisia.

Vedenie agendy komisie a prípravu odborných podkladov na jej rokovanie zabezpečujú gestori komisií, ktorými sú spravidla zamestnanci mestskej časti.

Komisie v príslušnej oblasti pôsobenia najmä:

  1. v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská alebo vyjadrenia k materiálom navrhnutých do programu rokovaní orgánov mestskej časti, ako aj k materiálom, o prerokovanie ktorých sú orgánom mestskej časti požiadané,
  2. v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú pre orgány mestskej časti návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok rozvoja mestskej časti a života jej obyvateľov,
  3. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva a dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a upozorňujú orgány mestskej časti na nedostatky, ktoré zistia v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu.

Osobitosti Komisie na ochranu verejného záujmu, ktorej oblasťou pôsobenia je ochrana verejného záujmu podľa osobitného predpisu: jej členom môže byť len poslanec miestneho zastupiteľstva a jej zasadnutie je vždy neverejné.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Prihláška do komisie Veľkosť: 218.1 kB Formát: pdf Dátum: 26.9.2019
Spoločný harmonogram zasadnutí 2020 Veľkosť: 585.4 kB Formát: pdf Dátum: 31.12.2019
Spoločný harmonogram zasadnutí 2021 Veľkosť: 1.3 MB Formát: pdf Dátum: 8.1.2021
Spoločný harmonogram zasadnutí 2022 Veľkosť: 539.7 kB Formát: pdf Dátum: 3.12.2021
Spoločný harmonogram zasadnutí 2023 Veľkosť: 423.1 kB Formát: pdf Dátum: 4.9.2023