Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Etický kódex volených predstaviteľov

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 

Strana: 1

 

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti

Bratislava-Devínska Nová Ves

 

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 

Strana: 2

 

PREAMBULA

My, volení predstavitelia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves,

 

s vedomím, že rešpektovanie mandátu voličov ide ruka v ruke s rešpektovaním etických štandardov;

 

s vedomím, že dôvera občanov je pre volených predstaviteľov nevyhnutná, aby boli schopní plniť svoje úlohy efektívne;

 

s presvedčením, že podpora kódexu správania sa pre volených reprezentantov na lokálnej úrovni prispieva k budovaniu dôvery medzi komunálnymi predstaviteľmi     a obyvateľmi;

 

zdôrazňujúc, že celá verejnosť musí byť zapojená do procesu obnovovania atmosféry dôvery a posilnenia úlohy obyvateľov a médií;

 

sa svojim podpisom hlásime k tomuto etickému kódexu a čestne prehlasujeme, že sa ním pri výkone svojich mandátov budeme riadiť.

 

 

 • 1

Predmet úpravy

 

 • Starosta a poslanci vykonávajú svoj mandát vždy v súlade so zákonom.
 • Pri plnení svojich funkcií vždy slúžia verejnému záujmu a zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť ich mandátu.
 • Starosta a poslanci sa pri výkone funkcie za každých okolností správajú tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť mestskej časti.

 

 

 

 • 2

Prvenstvo práva a verejného záujmu

 

 • Starosta a poslanci vykonávajú svoj mandát vždy v súlade so zákonom.
 • Pri plnení svojich funkcií vždy slúžia verejnému záujmu a zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť ich mandátu.
 • Starosta a poslanci sa pri výkone funkcie za každých okolností správajú tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť mestskej časti.

 

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 

Strana: 3

 

 • 3

Etické princípy

 

 • Starosta a poslanci plnia svoje funkcie zodpovedne, nestranne a s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutia a Nebudú zneužívať svoju funkciu a privilégiá mandátu priamo ani nepriamo na plnenie svojich osobných záujmov.
 • Starosta a poslanci sa zdržia takého správania a konania, ktoré by pri výkone funkcie priamo alebo nepriamo uprednostnilo súkromný záujem ich, im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb s cieľom získať priamy alebo nepriamy
 • Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí sa starosta a poslanci rozhodujú výlučne na základe objektívne zistených skutočností v súlade so zákonom, bez osobnej predpojatosti alebo Zdržia sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali ich, im blízke osoby ani iné fyzické osoby alebo právnické osoby s cieľom získať priamy alebo nepriamy osobný prospech.
 • Starosta a poslanci sú pripravení poskytnúť detailné informácie a uviesť všetky skutočnosti, ktoré ich k rozhodnutiu viedli a preukázať, ako prijaté rozhodnutie korešponduje s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi
 • Pri výkone funkcie starosta a poslanci rešpektujú právomoci a práva ostatných volených predstaviteľov a všetkých zamestnancov mestskej časti. Nenapomáhajú iným voleným predstaviteľom alebo zamestnancom mestskej časti porušovať alebo nedodržiavať pri výkone funkcie princípy, stanovené v tomto kódexe.
 • Pri hlasovaní sa riadia podľa toho, či navrhnuté rozhodnutie je spravodlivé, nie podľa tohto, kto rozhodnutie navrhol alebo komu navrhnuté rozhodnutie
 • Starosta a poslanci nevyužívajú svoje postavenie a nedávajú osobné prísľuby, ktoré by plnili z titulu svojej
 • Starosta a poslanci vykonávajú svoje politické funkcie v súlade s prirodzeným mravným poriadkom hľadiac na všeobecné Zmyslom pre zodpovednosť dávajú príklad ostatným obyvateľom mestskej časti a v širšom poňatí aj obyvateľom štátu. Svojimi skutkami dokazujú, že je možné dať do súladu autoritu so slobodou a osobnú iniciatívu so službou v prospech záujmov mestskej časti a verejného blaha.

 

 • 4

Oznámenie majetkových, finančných a iných pomerov

 

 • Starosta a poslanci každoročne podávajú písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s osobitným právnym predpisom v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto Starosta po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie podáva písomné oznámenie v súlade s osobitným právnym predpisom1 v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto smernice.

 

1 Ústavný zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 

Strana: 4

 

 • Oznámenia sú registrované komisiou ochrany verejného záujmu a sú prístupné verejnosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi2.

 

 • 5

Konflikt záujmov

 

 • Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí starosta a poslanci rozhodujú vždy so zreteľom na verejný záujem a dobro spoločnosti. Dbajú na to, aby ich rozhodovanie neovplyvňoval priamo ani nepriamo osobný záujem ich, im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb.

 

 

 • 6

Nezlučiteľnosť funkcií

 

 • Starosta a poslanci dodržiavajú všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré súvisia s obmedzením vykonávať iné mandáty alebo Zároveň sa zdržia vykonávania takých funkcií, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon ich mandátu ako volených predstaviteľov.

 

 

 • 7

Dary a zákaz korupcie

 

 • Pri výkone funkcie sa starosta a poslanci zdržia akéhokoľvek konania, ktoré je zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom konaní dozvedia, oznámia túto skutočnosť príslušným orgánom.
 • Z titulu svojich funkcií starosta a poslanci neprijímajú ani nevyžadujú pasívne ani aktívne žiadne dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody. Starosta a poslanci sa zaväzujú všetky dary alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojich funkcií registrovať v osobitnom registri mestskej časti a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účely.

 

 

 • 8

Zneužitie funkcie verejného činiteľa

 

 • Starosta a poslanci dohliadajú na čerpanie mestského rozpočtu a konajú tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných zdrojov a majetku v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi

 

2 Napr. ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov; zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 

Strana: 5

 

 • Pri plnení svojich povinností starosta a poslanci nezneužívajú verejné finančné prostriedky, ani Zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu zneužívaniu týchto zdrojov pre súkromné záujmy ich, im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
 • Starosta a poslanci nikdy nevyužívajú informácie získané pri výkone funkcie pre získanie osobného prospechu alebo pre prospech im blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb.
 • Starosta a poslanci si plnia svoje úlohy čo najefektívnejším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom. Zároveň dohliadajú, aby zamestnanci mestskej časti postupovali
 • Pri výkone svojich funkcií starosta a poslanci nebudú prijímať žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ich zvýhodňovali v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote po skončení výkonu mandátu.

 

 • 9

Kontrola

 

 • Starosta a poslanci dohliadajú na hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
 • Pri výkone svojich funkcií postupujú starosta a poslanci otvorene a transparentne a nebránia vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia v

zmysle osobitných právnych predpisov, ktoré sa oprávnené interné alebo externé kontrolné orgány rozhodnú vykonať.

 

 

 • 10

Prijímanie a hodnotenie zamestnancov mestskej časti

 

 • Starosta a poslanci sa za výkon svojich mandátov zodpovedajú všetkým obyvateľom mestskej časti, vrátane tých, ktorí ich nevolili.
 • Starosta a poslanci sú vždy pripravení zodpovedať sa obyvateľom mestskej časti za svoje rozhodnutia a preukázať, že sú v súlade s verejným záujmom. Nezatajujú žiadne informácie alebo činy, ak osobitný právny predpis neustanovuje
 • Starosta a poslanci vyhovejú požiadavkám verejnosti týkajúcim sa zverejnenia alebo sprístupnenia informácie, ktoré súvisia s výkonom ich funkcií, s poskytovaním služieb a s výkonom samosprávy v súlade s osobitným právnym
 • Starosta a poslanci podporia všetky opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a transparentnosť pri výkone ich právomocí, pri poskytovaní služieb obyvateľom a pri výkone samosprávy.

 

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 

Strana: 6

 

 • 11

Rešpektovanie úloh zamestnancov mestskej časti

 

 • Pri výkone svojich funkcií starosta a poslanci rešpektujú úlohy a povinnosti zamestnancov mestskej časti a bez zaujatosti im poskytnú potrebné informácie v súlade s ich postavením a
 • Starosta a poslanci za žiadnych okolností nevyžadujú od zamestnancov mestskej časti, aby zanedbávali alebo obchádzali platné všeobecne záväzné právne predpisy s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe, im blízkym osobám ani iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám.
 • Starosta a poslanci podporujú opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania zamestnancov mestskej časti a uplatňujú princípy ich pozitívnej motivácie.

 

 

 • 12

Spolupráca s médiami

 

 • Starosta a poslanci zodpovedia otvorene a v plnom rozsahu otázky zástupcov médií, ktoré sa týkajú výkonu ich funkcií. Starosta a poslanci poskytnú všetky požadované informácie, súvisiace s výkonom funkcií s výnimkou tých, ktorých poskytnutie vylučujú osobitné právne

 

 • 13

Pravidlá upravujúce volebnú kampaň

 

 • Starosta a poslanci počas výkonu svojej funkcie nepoužívajú finančné prostriedky mestskej časti ani majetok mestskej časti v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta.
 • Starosta a poslanci počas výkonu svojej funkcie nenútia žiadnym spôsobom obyvateľov mestskej časti, ani iných volených predstaviteľov a hlasovať inak ako podľa ich vlastného rozhodnutia.
 • Starosta a poslanci sa nesnažia získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov, využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej

 

 

 • 14

Spoločné ustanovenia

 

 • Starosta a poslanci zachovávajú, ctia a poznajú právne predpisy, najmä tie, ktoré upravujú oblasť samosprávy.

 

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 

Strana: 7

 

 • Starosta a poslanci si mandát zverený im na základe slobodných volieb obyvateľmi mestskej časti. Dbajú na riadny chod celej samosprávy. Realisticky hodnotia možnosti výkonných orgánov samosprávy.
 • Starosta a poslanci sa správajú primerane svojej funkcii verejného činiteľa. Na verejnosti a v Miestnom zastupiteľstve vystupujú kultivovane a so znalosťou vecí. Na zasadnutia zastupiteľstva a iných orgánov samosprávy prichádzajú pripravení.
 • Starosta a poslanci sa angažujú za budovanie a posilňovanie samosprávneho systému ako základu demokraticky usporiadanej spoločnosti.
 • Starosta a poslanci sa stotožňujú s princípmi tohto Etického kódexu a pri výkone svojich funkcií sú pripravení riadiť sa jeho Podporujú všetky opatrenia, ktorých cieľom je oboznamovať verejnosť, médiá a zamestnancov mestskej časti s ustanoveniami tohto Etického kódexu a podporujú a rozširujú dodržiavanie princípov, ktoré obsahuje.

 

 

 • 15

Záverečné ustanovenia

 

 • Tento Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves nadobudol platnosť a účinnosť dňom podpisu starostom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

 

Bod č. 4/C Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves UMZ č. 63/7/2013 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves s ch v a ľ u j e Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Hlasovanie : prítomní :8 za :6 proti :0 zdržal sa :2