Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Postavenie a pôsobnosť miestneho úradu

1. MÚ je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva (ďalej len „MZ“) a starostu. MÚ nemá právnu subjektivitu. Jeho organizačnú štruktúru určuje starosta. MÚ zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh MZ a starostu, ako aj ďalších orgánov zriadených MZ v rozsahu tohto organizačného poriadku.


2. MÚ riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta. Prednosta MÚ je zamestnancom MČ, ktorého na dobu neurčitú menuje a tiež odvoláva starosta. Starosta na návrh prednostu MÚ určuje podrobnú náplň činnosti jednotlivých zamestnancov MČ.


3. MÚ :
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov MČ, je podateľňou a výpravňou písomností MČ,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MZ, miestnej rady (ďalej len „MR“) a komisií MZ,
c) zabezpečuje po materiálnej, organizačnej a technickej stránke prípravu a rokovanie MZ, MR a komisií MZ,
d) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí MČ vydávaných v správnom konaní,
e) vykonáva nariadenia MČ, uznesenia MZ, MR a rozhodnutia starostu,
f) vykonáva všetku agendu zabezpečujúcu výkon samosprávy MČ,
g) zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy miestneho významu, prenesených na MČ príslušnými zákonmi,
h) pri plnení svojich úloh spolupracuje s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, s inými miestnymi úradmi a územne príslušnými orgánmi štátnej správy,
i) vytvára podmienky aj pre prácu sekretariátu starostu,
j) usmerňuje po odbornej stránke organizácie zriadené MČ.


4. Špecifické postavenie samostatného oddelenia v MČ majú organizačné útvary zabezpečujúce plnenie úloh štátnej správy prenesenej na MČ, architekt MČ, miestny kontrolór:
a) matričný úrad, ktorý je riadený starostom,
b) stavebný úrad, ktorý je riadený starostom,
c) spoločný školský úrad, ktorý je riadený starostom,
d) referát evidencie obyvateľstva a zmlúv, ktorý je riadený starostom,
e) architekt MČ, ktorý je riadený starostom,
f) miestny kontrolór, ktorý je po stránke výkonu svojej kontrolnej činnosti riadený MZ a po stránke pracovnoprávnej (plnenie práv a povinností zamestnanca a vedúceho zamestnanca) riadený starostom.