Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebný úrad

Stavebný úrad

oddelenie územného konania a stavebného poriadku

 

  Stavebný úrad
 Meno a zaradenie Kontakt
Ing. Zuzana Polášová
vedúca oddelenia
02/60201413
e-mail: 
zuzana.polasova@mudnv.sk

Ing. Marta Hahnová

referent SÚ

02/60201407

email: marta.hahnova@mudnv.sk

Dávid Lohnický
administratívny pracovník SÚ
e-mail:
david.lohnicky@mudnv.sk

 

Popis činnosti:

Stavebný úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku v rozsahu stavebného zákona, vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a rozhoduje o sankciách pri porušení stavebného zákona.

Stavebný úrad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov („stavebný zákon“) najmä:

 • vydáva oznámenia k ohláseniam drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • vydáva územné rozhodnutia rôzneho typu (rozhodnutie o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmene územného rozhodnutia),
 • vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny, predĺženia platnosti stavebných povolení,
 • povoľuje terénne úpravy,
 • vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, pre ktoré stavebný úrad vydal stavebné povolenie,
 • vydáva rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,
 • vydáva rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky a predčasnom užívaní stavby,
 • vydáva rozhodnutia o povolení odstránenia stavby, alebo nariadenia odstránenia stavieb, alebo nariadenia zabezpečovacích prác,
 • rozhoduje o dodatočnom povolení stavby,
 • povoľuje reklamné stavby,
 • vydáva záväzné stanoviská podľa § 120 stavebného zákona,
 • pri porušení stavebného zákona prejednáva priestupky, správne delikty a ukladá pokuty,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad,
 • prejednáva sťažnosti a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,
 • vyrubuje správne poplatky, úkony na stavebnom úrade sú spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov (príloha zákona – položky 59-62a), správny poplatok žiadateľ uhradí po doručení výzvy na zaplatenie správneho poplatku.
 • pripravuje podklady pre ekonomické oddelenie za účelom vyrúbenia poplatku za rozvoj

Úkony na stavebnom úrade sú spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov (príloha zákona – položky 59-62a).

Správny poplatok žiadateľ uhradí po doručení výzvy na zaplatenie správneho poplatku.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Doklady - stavebné povolenie v spojenom ÚK+SK Veľkosť: 167.4 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Späťvzatie Veľkosť: 76.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2020
Žiadosť - zmena účelu užívania stavby - bez stavebných úprav Veľkosť: 72.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Žiadosť - stavebné povolenie Veľkosť: 90.4 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Vzdanie sa odvolania Veľkosť: 104 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Ziadosť - ohlásenie stavebných úprav Veľkosť: 68.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2019
Žiadosť - odstránenie stavby Veľkosť: 116.4 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Ziadosť - stavebné povolenie v spojenom ÚK+SK Veľkosť: 58.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2019
Doklady - kolaudačné rozhodnutie Veľkosť: 101.6 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Doklady - územné rozhodnutie Veľkosť: 129.1 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Doklady - ohlásenie drobnej stavby Veľkosť: 93.1 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Ziadosť - ohlásenie stavebných úprav Veľkosť: 145 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Žiadosť - zmena stavby pred dokončením Veľkosť: 55.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2019
Doklady - stavebné povolenie Veľkosť: 143.9 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Žiadosť - územné rozhodnutie Veľkosť: 46.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2019
Doklady - ohlásenie stavebných úprav Veľkosť: 92.8 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Doklady - zmena stavby pred dokončením Veľkosť: 95.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Žiadosť - zmena stavby pred dokončením Veľkosť: 88.5 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Ziadosť - ohlásenie drobnej stavby Veľkosť: 66 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2019
Ziadosť - stavebné povolenie v spojenom ÚK+SK Veľkosť: 90.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Žiadosť - kolaudačné rozhodnutie Veľkosť: 61 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2019
Ziadosť - ohlásenie drobnej stavby Veľkosť: 70.9 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Žiadosť - územné rozhodnutie Veľkosť: 73.3 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Žiadosť - kolaudačné rozhodnutie Veľkosť: 75.9 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2019
Žiadosť - zmena účelu užívania stavby - bez stavebných úprav Veľkosť: 58 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2019
Žiadosť - stavebné povolenie Veľkosť: 58.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2019
Žiadosť - odstránenie stavby Veľkosť: 51 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2019