Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Matrika

Matrika

Meno a zaradenie Kontakt
Emília Miklovicová 02/60201412
e-mail: 
emilia.miklovicova@mudnv.sk
Zuzana Kostková
zástupca matrikára

02/60201430
email:
zuzana.kostkova@mudnv.sk

Vybavíte u nás:

V rámci osvedčovacej agendy:

 • Osvedčovanie pravosti podpisov
 • Osvedčovanie fotokópií listín
 • Osvedčovanie podpisov a listín v českom jazyku

Poplatky:

 • Osvedčenie podpisu 2 €/podpis
 • Osvedčenie fotokópií listín 2 €/strana
 • Osvedčenie podpisu v českom jazyku 3 €/podpis
 • Osvedčenie fotokópií listín v českom jazyku 3 €/strana

Čo k tomu potrebujete: 

Pri osvedčovaní podpisu fyzickej osoby je potrebné preukázať svoju totožnosť a to:

 • občianskym preukazom,
 • cestovným dokladom
 • vojenským preukazom
 • námorníckou knižkou
 • povolením na pobyt pre cudzinca

Pri osvedčovaní fotokópie listiny je vždy potrebné predložiť originál listiny.

V prípade, že osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť na Matričný úrad, po vzájomnej dohode zabezpečujeme osvedčovanie pravosti podpisov aj mimo úradnú miestnosť.

Osvedčovanie potvrdení o žití pre občanov SR poberajúcich dôchodky zo zahraničia – do Českej republiky bezplatne, do iných štátov za poplatok 5 eur.

V rámci matričnej činnosti:

Vystavovanie výpisov rodných, sobášnych a úmrtných listov – vystavíme vám rodný, sobášny a úmrtný list bez ohľadu na miesto, kde k tejto matričnej udalosti v rámci SR došlo.

Rodná matrika – v rámci rodnej matriky preberáme hlásenia o narodeniach, ktoré nastali na území Devínskej Novej Vsi, t. j. ide o pôrody v domácom prostredí.

 • Vystavovanie druhopisov rodných listov z nášho matričného obvodu od roku 1895.
 • Zápisnice o určení otcovstva súhlasným vyhlásením plnoletých rodičov

Sobášna matrika - preberanie žiadostí o uzavretie manželstva (aj pre cirkevné sobáše, ktoré sa budú konať pred cirkvou na území Devínskej Novej Vsi)

 • vystavenie súhlasu na uzavretie manželstva pred iným než miestne príslušným matričným úradom
 • potvrdenia k sobášu v cudzine
 • späťvzatie priezviska po rozvode manželstva do 3 mesiacov
 • zmena priezviska po rozvode po 3 mesiacoch na Okresnom úrade Bratislava a následný zápis tejto zmeny na našom Matričnom úrade (pred vybavením nového OP)

Doklady potrebné na uzavretie manželstva – Slovenskí štátni občania:

 • Slobodní: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy;
 • Rozvedení: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné rozsudky o rozvode manželstva;
 • Ovdovelí – vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list zomrelého manžela/manželky

Doklady potrebné na uzavretie manželstva – Cudzinci: rodný list, doklad o osobnom stave (má platnosť 6 mesiacov od vystavenia), doklad totožnosti – pas (nahrádza aj doklad o štátnom občianstve), doklad o trvalom pobyte.

Je potrebné, aby všetky predkladané doklady boli preložené do slovenského jazyka slovenským súdnym prekladateľom. V prípade, že to vyžadujú medzinárodné dohovory taktiež opatrené príslušnými overeniami – apostille alebo superlegalizácia.

Obradná sieň – Vila Košťálová povedzte si svoje „ÁNO“ slávnostných priestoroch našej obradnej siene

 • Termín sobáša je potrebné dohodnúť si v dostatočnom časovom predstihu priamo na Matričnom úrade.
 • Sobáše vykonávame po vzájomnej dohode aj na iných vhodných miestach mimo obradnej siene.

Úmrtná matrika – preberanie listov o prehliadke mŕtveho od pohrebnej služby alebo občana v prípade úmrtia, ktoré nastalo na území Devínskej Novej Vsi.

Osobitná matrika – u nás môžete podať taktiež žiadosti na zápis matričných udalostí pre Osobitnú matriku na Ministerstve vnútra SR, ktoré nastali v zahraničí - vybavenie rodných, sobášnych a úmrtných listov (týka sa len občanov SR).

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Spravne_poplatky_osvedcovacia_agenda_a_matricne Veľkosť: 105.7 kB Formát: pdf Dátum: 24.10.2019