Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oddelenie informačných technológií

Pracovisko:
Istrijská 49, 841 07 Bratislava (budova Mýtnice, 1. poschodie)
 

Úsek informačných technológií:

Pavol Kravárik
referent informačných technológií
tel.: 02/60201454
 
Michal Šmalo
referent informačných technológií
tel.: 02/60201454

 

Úsek kultúry a športu:

Pavol Goldstein
referent aktivít MČ
tel.: 02/6477026
 
Richard Danis
referent kultúrnych a športových aktivít MČ
tel.: 02/6477026
 
 

Ekocentrum - TIK:

Mgr. Veronika Mrvová
Ekocentrum - TIK
tel.: 02/64770260
GSM: 0917/164 215
 
 

Popis činností jednotlivých referátov oddelenia:

Na úseku informačných technológií:

 • plní úlohy na úseku zavádzania a efektívneho využívania výpočtovej techniky a programového vybavenia využívaného pri činnosti oddelení a referátov miestneho úradu
 • vykonáva funkciu správcu lokálnej počítačovej siete a serverov s operačnými, databázovými a komunikačnými systémami
 • zabezpečuje bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných technológií
 • zabezpečuje správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií
 • tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály na úrovni mestskej časti
 • podieľa sa na príprave, tvorbe a aplikácii koncepcie rozvoja mestskej časti v oblasti IT (napr. rozvoj informačných technológií miestneho úradu, program elektronizácie verejných služieb a i.)
 • zabezpečuje chod, funkčnosť a údržbu hardvéru a softvéru úradu, jeho pracovísk, s potrebnou odbornou starostlivosťou rozvíja siete a navrhuje aktualizáciu používaných prvkov v rámci technického pokroku a vývoja
 • vykonáva aktualizáciu dátových prenosov, ktoré vystupujú z iných inštitúcií a úrad je ich zmluvným odberateľom, odstraňuje poruchy, havárie siete a zabezpečuje odborný servis a ochranu dát
 • zabezpečuje technickú podporu, administráciu a správu oficiálnych internetových stránok mestskej časti
 • zabezpečuje administráciu a správu oficiálnych stránok mestskej časti na sociálnych sieťach
 • zabezpečuje povinné zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona, ako i aktualizáciu informácií o činnosti oddelení miestneho úradu
 • spolupracuje so všetkými organizačnými útvarmi, tak aby bol zabezpečený po technickej stránke riadny chod miestneho úradu,
 • zabezpečuje zverejňovanie zmlúv a dokumentácie, ktoré zabezpečuje transparentnosť práce úradu

Na úseku kultúry a športu:

 • pripravuje a realizuje koncepciu kultúrnej politiky mestskej časti
 • komplexne zabezpečuje organizáciu kultúrnych a športových podujatí mestskej časti (koncerty, kultúrne leto, hody, Vianočnú uličku, Deň obce)
 • pripravuje dramaturgiu jednotlivých podujatí
 • spolupracuje so Strediskom kultúry - Istracentrom a Miestnou knižnicou, zriadených mestskou časťou a metodicky ich usmerňuje
 • participuje na podujatiach organizovaných príspevkovou organizáciou Istra centrum
 • mapuje, koordinuje a podporuje kultúrne aktivity, osôb, organizácií, pôsobiacich na území mestskej časti v zmysle priorít a zámerov mestskej časti
 • prípravuje podklady pre propagáciu podujatí organizovaných mestskou časťou a zabezpečuje ich propagáciu
 • tvorí rozpočet v oblasti kultúry a v rámci administratívnej činnosti vypracúva odborné stanoviská v oblasti kultúry
 • v rámci administratívnej činnosti spracováva podklady k tvorbe rozpočtu pre oblasť športu, vypracováva odborné stanoviská a metodicky, hospodársky a personálne usmerňuje miestne kluby a spolky
 • vydáva stanoviská k organizácii verejných kultúrnych a športových podujatí, vedie ich evidenciu 
 • eviduje verejné kultúrne podujatia organizované na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová ves 

Na úseku Ekocentra-TIKu, cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu:

 • prostredníctvom Turistickej informačnej kancelárie poskytuje všeobecné a turistické informácie pre obyvateľov a návštevníkov obce
 • spravuje a aktualizuje web stránku Ekocentra - Turistickej Informačnej Kancelárie
 • spravuje, obsahovo napĺňa a aktualizuje Infokiosk Ekocentra
 • zabezpečuje ekovzdelávanie pre miestne Základné a Materské školy
 • spolupracuje, podieľa sa a zúčastňuje sa na organizácii kultúrnych podujatí mestskej časti
 • organizuje výlety do miestnych turistických atrakcií pre Materské a Základné školy, ako i pre organizované skupiny občanov
 • navrhuje portfólio ponuky suvenírov a zabezepčuje ich predaj v Turistickej Informačnej Kancelárii, ako aj na významných podujatiach mestsekej časti
 • predáva produkty cestovného ruchu 
 • zodpovedá za plnenie plánov činnosti Turistickej Informačnej Kancelárie po obsahovej a finančnej stránke
 • reprezentuje a buduje mediálne a medzinárodné vzťahy s partnerskými mestami mestskej časti
 • vytvára obsah propagačných materiálov k podujatiam a atrakciám  mestskej časti a zabezpečuje ich aktualizáciu a vydávanie
 • zúčastňuje sa na prezentáciách a veľtrhoch cestovného ruchu
 • spoluprácuje so subjektmi poskytujúcimi služby a produkty CR
 • vedie administratívno-ekonomickú agendu spojenú s výkonom práce