Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oddelenie služieb občanom a evidencie

Meno a zaradenie

Kontakt

Mgr. Erika Labašková

poverená riadením oddelenia

02/60201425

Ing. Ingrid Zaťková

referent vnútornej správy a opatrovateľskej služby

02/60201432

+421918807519

ingrid.zatkova@mudnv.sk

Mgr. Veronika Jalšovská

referent sociálnych vecí

02/60201409
veronika.Jalšovská@mudnv.sk

Mária Šteffeková

referent klientského centra

02/60201404
maria.steffekova@mudnv.sk

Jozefa Veselská

referent klientského centra

02/60201400

jozefa.veselska@mudnv.sk

Mgr. Mária Obušeková

referent organizačných vecí a podnikateľských aktivít

02/60201401
maria.obusekova@mudnv.sk

Mária Kvašnáková

opatrovateľka

 

02/60201409

Olena Prokopová

opatrovateľka

 

02/60201409

Zuzana Gašparíková

opatrovateľka

 

02/60201409

Antónia Bothová

opatrovateľka

 

02/60201409

Eugen Gnoth

opatrovateľ

 

02/60201409

Zlatica Trebatická

opatrovateľka

 

02/60201409

Katarína Sisiková

opatrovateľka

 

02/60201409Poskytované služby:
 • kompletná sociálna  agenda,  najmä v rozsahu zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a  sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov;
 • napĺňanie cieľov z Komunitného plánu sociálnych služieb; 
 • agenda súvisiaca s oblasťou starobných a invalidných dôchodcov;
 • agenda súvisiaca s oblasťou nesvojprávnych občanov a bezdomovcov a  úkony,  ktoré zabezpečuje  mestská časť  Bratislava-Devínska Nová Ves ako opatrovník;
 • vyhľadávanie  občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc, šetrenie;
 • terénna práca;
 • vyhľadávacia činnosť a evidencia občanov, ktorí sú odkázaní na niektorú z foriem sociálnej pomoci;
 • zabezpečuje priamy výkon opatrovateľskej služby mobilným a nemobilným občanom;
 • tvorí predpisy na úrovni samosprávy (organizačný poriadok mestskej časti, poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií, rokovacie poriadky miestneho zastupiteľstva a orgánov ním zriadených, organizačný poriadok miestneho úradu;
 • vedie centrálnu evidenciu všetkých predpisov samosprávy a interných predpisov miestneho úradu;
 • podieľa sa na administratíve súvisiacej s miestnym zastupiteľstvom a orgánov ním zriadených, na príprave zasadnutí miestnej rady  a miestneho zastupiteľstva, koordinácia  prípravy materiálov;
 • vedie evidenciu podnikateľských aktivít fyzických a právnických osôb MČ a s tým súvisiacich služieb a činností;
 • organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh sčítania obyvateľstva vrátane evidencie domov, bytov;
 • zabezpečuje chod podateľne, príjem pošty, vedenie došlej a odoslanej pošty, odosielanie pošty;
 • vykonáva obsluhu telefónnej ústredne, faxu, elektronickej pošty a platobného terminálu;
 • aktualizuje informačné tabule v budove MÚ a úradné tabule na území MČ;
 • vykonáva informačnú službu v budove MÚ pre občanov;
 • zverejňuje verejné vyhlášky a iné úradné oznámenia, oznámenia o doručení písomností;
 • organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh všetkých volieb.