Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prednostka MÚ

RP2_1059-Edit_2048px
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Mária Koprdová
prednosta úradu
02/60201440
e-mail: maria.koprdova@mudnv.sk
 

Prednostka miestneho úradu

1. Na čele MÚ je prednosta, ktorý za svoju činnosť zodpovedá starostovi MČ DNV.

2. Prednosta riadi a koordinuje prácu MÚ v rámci celej organizačnej štruktúry.

3. Prednosta priamo riadi asistenta prednostu, zástupcu prednostu, vedúcich oddelení. Riadi ako vedúci oddelenie samostatných referátov (referát informačných technológií, referát informačných technológií a elektronizácie samosprávy, referát interných informácií a ochrany osobných údajov, referát EÚ projektov, referát BOZP, CO a PO) a priamo riadi organizačné jednotky MČ (klub dôchodcov, dobrovoľný hasičský zbor, turistickú informačnú kanceláriu).

4. Koordinuje činnosti organizačných útvarov preneseného výkonu štátnej správy, architekta MČ a ďalej činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií a predškolských zariadení.

5. Prednosta najmä:
a) predkladá MZ a MR správu o plnení uznesení MZ a MR, správy o stave hospodárenia
s rozpočtom MČ na požiadanie MZ a návrhy na použitie rezervného fondu,
b) podpisuje spolu so starostom zápisnicu zo zasadnutia MZ a MR,c) zúčastňuje sa zasadnutia MZ a MR s hlasom poradným,
d) je oprávnený priamo ukladať pracovné úlohy všetkým zamestnancom okrem miestneho kontrolóra,
e) v pracovnoprávnych veciach zamestnancov má kompetenciu vymedzenú v pracovnom poriadku,
f) vykonáva kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

6. Pri výkone svojej práce prednosta spolupracuje najmä so starostom, zástupcom starostu, miestnym kontrolórom, architektom MČ, poradcom starostu, tlačovým tajomníkom, ako aj so všetkými vedúcimi oddelení.