Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Spoločný školský úrad

Spoločný školský úrad Devínska Nová Ves
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava 49

Územná pôsobnosť Spoločného školského úradu:

 • MČ Devínska Nová Ves
 • MČ Záhorská Bystrica

Náplň činnosti obce ako školského úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno – správnu činnosť na územnú samosprávu, určuje Smernica č. 7/2004 – E v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský úrad  

vznikol 1.júla 2004 v zmysle § 7 ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1  a § 9 odsek 1 citovaného zákona

a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v oblasti

 • prijatia žiaka,
 • povolenia odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, dodatočnom odložení plnení povinnej školskej dochádzky žiaka,
 • oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy a od oslobodenia od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch , alebo ich častí,
 • povolenia plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,
 • uloženia výchovných opatrení,
 • povolenia vykonávať komisionálnu skúšku,
 • povolenia vykonávať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
 • určovania príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v ZŠ a v ŠZ,

b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov  v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti podľa uvedenej kompetencie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom.

c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy.

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov, najmä na príslušný školský rok, ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi.

d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v týchto oblastiach:

 • riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • riadenia a  zabezpečovania školského stravovania,
 • ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy,
 • ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Odborný zamestnanec môže:

 • Zabezpečovať na vyžiadanie aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce prípravou podkladov  podľa § 16,§ 17, § 18, § 22, § 23 zákona,
 • Byť poverený aj zabezpečovaním ďalších činnosti obcí, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle ustanovenia § 6, § 8, § 9 zákona.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie zriaďovateľa Veľkosť: 300.9 kB Formát: pdf Dátum: 16.6.2020