Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta

95369301_2258391237801418_6357636425214590976_n_(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dárius  Krajčír
starosta (2018- súčasnosť)

Starosta

  • je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok,
  • je zároveň i štatutárnym orgánom mestskej časti,
  • je volený na obdobie štyroch rokov,
  • starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách na štvorročné obdobie.
Úradným miestom starostu je "Vila Košťálová"
kontakt: 02/60201444
e.mail.:  starosta@mudnv.sk
 
Starostu zastupuje jeho zástupca, ktorého poveruje zastupovaním starosta z radov poslancov miestneho zastupiteľstva. Zástupca starostu je z titulu svojej funkcie členom miestnej rady.
 

 

Odmeňovanie volených zástupcov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za obdobie 04/2020 - 03/2021

Podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy  a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Poslancovi miestneho zastupiteľstva patrí v zmysle článku 3 Poriadku odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva za ich prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva a oceňovania obyvateľov za reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na verejnosti (ďalej len „Poriadok odmeňovania“) mesačná odmena. Výška mesačnej odmeny poslanca tvorí 1/12 mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Výška odmeny poslanca je vždy k 1.4 príslušného kalendárneho roka po tom, čo Štatistický úrad SR zverejní výšku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok upravená. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho, prináleží odmena vo výške 30 € za každý deň, v ktorom vykonal obrad, bez ohľadu na počet obradov. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu, patrí plat, resp. odmena určená podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základný mesačný plat starostu pre účely stanovenia výšky odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva sa podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platových pomeroch starostov“ vypočítava ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku koeficienta podľa počtu obyvateľov obce. Z uvedeného vyplýva, že za obdobie 04/2020 – 03/2021 bola mesačná odmena poslanca pôsobiaceho v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves stanovená na 255,75 €. Menovite ide o poslancov spísaných v abecednom poradí a to:

Antal Miroslav, Mgr.,

Hlaváčová Lenka, Mgr.,

Janatová Beata, Mgr.,

Jankovič Adrián,

Kolega Peter,

Kovarik Andrej, Mgr.,

Kraváriková Bronislava,

Smolinský Zoroslav,

Tešovič Rastislav, Mgr.,

Tittel Jozef, Bc.,

Veslárová Veronika, Mgr.,

Žatko Ján, Ing..

Starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí určeného násobku podľa počtu obyvateľov, v prípade starostu MČ Bratislava-Devínska Nová Ves sa jedná o 2,81-násobok. Plat starostu nesmie byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí. Obecné zastupiteľstvo môže plat starostu zvýšiť až o 60% rozhodnutím (Uznesením). Na základe spomínaných výpočtov je základný  mesačný plat starostu MČ Bratislava-Devínska Nová Ves Dáriusa Krajčíra za obdobie 04/2020-03/2021 vo výške 3068,52 €       a 50% zvýšenia schváleného uznesením UMZ č. 100/8/2019 zo zasadnutia mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 22.08.2019 čo činí plat ako čistý príjem 3128,80 €  (4604 €/ brutto)  a  zástupkyni starostu je starostom určená odmena, a to vo výške  20 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny s účinnosťou od 1. marca 2019  je určený  plat zástupcu vyplývajúci zo základného priemerného mesačného platu starostu a to v sume 868,69 €/ brutto.