Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Slobodný prístup k informáciám

Všetky písomné podania (žiadosti, návrhy, podnety, petície, sťažnosti a pod., nielen v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám) prijíma mestská časť v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská  17/A,  v pracovných dňoch počas pracovných hodín.

je možné podať:

Písomnou formou:

  • Na adrese Miestny úrad mestskej časti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská  17/A, 843 10 Bratislava
  • Na faxovom čísle + 421-2-60 201 420
  • Na emailovej adrese info@mudnv.sk

Osobne:
podľa obsahu podania na príslušných odborných útvaroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves do zápisnice v úradných hodinách

Žiadosť o sprístupnenie informácie musí obsahovať identifikáciu žiadateľa, identifikáciu povinnej osoby, popis predmetu žiadosti a spôsob sprístupnenia informácie.

Informácie je možné získať aj oboznámením sa s obsahom písomností na vývesných úradných tabuliach (sídlo Miestneho úradu naNovoveská 17/A ako aj na tejto internetovej stránke.

Mestská časť každé podanie, ktoré príjme (písomné alebo ústne do zápisnice), zaeviduje, preskúma z hľadiska jeho obsahu a až tak rozhodne o ďalšom postupe. V prípade, že obsah patrí do pôsobnosti viacerých odborných útvarov miestneho úradu, vybavujú ho príslušné útvary vo vzájomnej súčinnosti a spravidla miestny úrad aj v takom prípade vydáva len jedno vybavenie, prípadne rozhodnutie.

Ak ide o prenesený výkon štátnej správy, miestny úrad vyrubí žiadateľovi alebo navrhovateľovi správny poplatok, ak tak ustanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V správnom konaní konajú zamestnanci miestneho úradu a rozhodnutie vydáva starosta príp. zástupca starostu alebo prednosta úradu.

  • Všeobecnou lehotou na vydanie rozhodnutia je 30 dní, lehota na prešetrenie sťažnosti je 60 dní, lehota na prešetrenie petície je 30 dní.
  • V prípade Zákona o slobode informácií je to 8 pracovných dní, v závažných prípadoch je možné predĺžiť ju o ďalších 8 pracovných dní.
  • Lehoty na úkony v priebehu správneho konania určuje starosta alebo ním poverený zamestnanec v dĺžke potrebnej na vykonanie procesného úkonu.

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves možno podávať podľa zákona len písomne alebo osobne do zápisnice v lehote uvedenej v poučení každého rozhodnutia. Miestom písomného podania odvolania je podateľňa miestneho úradu. Miestom osobného podania odvolania do zápisnice je odborný útvar miestneho úradu príslušný podľa predmetu rozhodnutia, proti ktorému podateľ odvolanie podáva.

V agende preneseného výkonu štátnej správy súdy neprerokúvajú a nerozhodujú o riadnych opravných prostriedkoch (odvolania, sťažnosti) podaných proti rozhodnutiam starostu ako správneho orgánu.
Správne súdy preskúmavajú z agendy štátnej správy vybavovanej starostom ako správnym orgánom právoplatne ukončené veci, v ktorých bolo vydané druhostupňové rozhodnutie ako dôsledok opravného prostriedku urobeného navrhovateľom na preskúmanie rozhodnutia vydaného v správnom konaní.

Návrhom súdu možno napadnúť právoplatné rozhodnutia, okrem tých, ktoré sú z preskúmania súdom vylúčené podľa § 248 zák. č. 99/1963 Zb. o občianskom súdnom konaní (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov.