Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrovateľská služba

Čo je opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posúdenia odkázanosti.

Žiadosť o posúdenie sa podáva na obecný úrad či miestny úrad mestskej časti, (podľa miesta trvalého bydliska.) Ak senior získa rozhodnutie o svojej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, môže si podať žiadosť o opatrovateľskú službu, ktorá mu je poskytnutá v rozsahu podľa stupňa jeho odkázanosti.

 

  Čo sa posudzuje

  V rámci posudzovania odkázanosti sa zisťuje, či osoba:

- je schopná samostatne sa stravovať a dodržiavať pitný režim,
- potrebuje pomoc pri vyprázdňovaní a osobnej hygiene (pri kúpeli),
- potrebuje pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, sedení alebo státí, či pri iných zmenách polohy,
- samostatne zvláda pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientuje sa v prostredí,
- dodržiava liečebný režim, alebo je potrebný dohľad a iné.
Tieto činnosti sa bodujú. Podľa dosiahnutých bodov sa určí rozsah odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
Senior je tak zaradený do niektorého zo šiestich stupňov odkázanosti. Tento proces trvá približne 30 - 60 dní.

Opatrovateľské služby poskytujú tzv. verejní a neverejní poskytovatelia

Verejný poskytovateľ je samospráva - obec a právnická osoba zriadená alebo založená obcou.

Neverejní poskytovatelia sú organizácie zriadené:
- súkromnými osobami,
- Slovenským Červeným krížom,
- Katolíckou charitou alebo Evanjelickou diakoniou,
- ďalšími zriaďovateľmi.

Obec alebo mestská časť (alebo nimi zriadený poskytovateľ) poskytuje seniorovi opatrovateľskú službu za cenu, ktorá sa určuje všeobecným záväzným nariadením. Prevažná časť nákladov na túto službu sa u verejných poskytovateľov hradí z rozpočtu obce, či mestskej časti - čiže všetci na ne prispievame našimi daňami.
V dôsledku toho sú ceny za služby u verejného poskytovateľa - v porovnaní s neverejným - podstatne nižšie. Problém nastáva, ak obec alebo mestská časť nie je schopná zabezpečiť opatrovateľskú službu pre všetkých svojich občanov, ktorí ju potrebujú.
Väčšina neverejných poskytovateľov musí do svojich cien premietnuť všetky náklady spojené s opatrovateľskou službou. Preto sú ceny u neverejných poskytovateľov vyššie, ako u verejných.
V rámci opatrovateľskej služby sa poskytuje dohľad alebo pomoc - pri sebaobslužných výkonoch, pri starostlivosti o svoju domácnosť alebo pri sociálnych aktivitách.

Aké výkony zahŕňa opatrovanie?

K pomoci pri sebaoblužných výkonoch patrí:
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela - ruky, tvár, zuby, nechty, (holenie, česanie, umývanie, make-up, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, medikamentov),
- hygienická starostlivosť o celé telo - vo vani, prípadne v sprche (s umytím vlasov);
- stravovanie a dodržiavanie pitného režimu - porciovanie stravy, prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta, kŕmenie a pomoc pri pití.
V rámci opatrovateľskej služby je možné poskytovať aj pomoc pri základných sociálnych aktivitách, ktoré zahŕňajú napríklad sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí a podobne.
Seniori však môžu potrebovať najmä dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, či pri starostlivosti o svoju domácnosť (buď v určenom čase, alebo nepretržite).
Opatrovateľská služba zabezpečuje dohľad v určenom čase.
Nepretržitý dohľad sa zabezpečuje dopĺňaním opatrovateľskej služby. Vtedy pomáhajú aj príbuzní (alebo iné osoby). V zložitejších prípadoch môže byť osoba umiestnená v zariadení opatrovateľskej služby.
Ak seniori, ktorí sú odkázaní na opatrovateľskú službu, potrebujú aj odborné ošetrovanie, či rehabilitáciu doma, obracajú sa na Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). V takom prípade bude (okrem opatrovateľky) k seniorovi chodiť aj sestra, alebo fyzioterapeut.

 

 

V  zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov uvádzame priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 na opatrovateľskú službu. Ekonomicky_oprávnené_náklady_na_poskytované_sociálne_služby_za_rok_2019_-_opatrovateľská_služba

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Priemerná výška EON 2022 Veľkosť: 94.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.10.2023