Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Jednorazové finančné výpomoci

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá raz ročne občanovi mestskej časti, ktorý sa dostal do stavu náhlej hmotnej núdze, alebo sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii.

Jednorazová dávka môže byť poskytnutá iba na základe písomnej žiadosti, po splnení podmienok uvedených vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č. 9/2019. Na predpísanom tlačive je treba uviesť dôvod, pre ktorý je žiadateľ v náhlej hmotnej núdzi a účel, na ktorý chce príspevok použiť.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi bude poskytnutá v peňažných poukážkach. V odôvodnených prípadoch (napr. vybavovanie nového OP) môže byť vyplatená aj v hotovosti. Z dôvodu zaručenia účelného využitia priznanej dávky, vykonáva sa ich použitie s asistenciou sociálneho pracovníka.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi bude poskytnutá žiadateľovi, ktorý si uplatnil všetky zákonné nároky, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb. (Napríklad výživné, prípadne iné dávky sociálneho zabezpečenia, dávka v hmotnej núdzi - vybavuje na sa Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny)
Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sa bude zohľadňovať, či občan nie je dlžníkom mestskej časti a či si nezaopatrené deti v rodine pravidelne plnia povinnú školskú dochádzku a či sa rodič o deti riadne stará. Pokiaľ je žiadateľ nezamestnaný, je dôležité, aby bol evidovaný na úrade práce.
    
K žiadosti je potrebné doložiť najmä:

 • potvrdenie o výške príjmu a majetku žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (t.j. najmä osoby žijúce v spoločnej domácnosti) za posledných 12 mesiacov - napr. pracovný pomer, samostatná zárobková činnosť, brigáda, dávka v nezamestnanosti, starobný, invalidný či iný dôchodok, materský, či rodičovský príspevok, príspevok na dieťa (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám vystaví potvrdenie) , výživné, príspevok na bývanie a iné
 • kópiu o rozsudku o rozvode, prisúdení dieťaťa do osobnej starostlivosti, o určení výživného na maloleté dieťa v prípade, že manželia nebývajú v spoločnej domácnosti
 • kópiu preukazu ZŤP
 • potvrdenie od detského lekára o starostlivosti o dieťa
 • potvrdenie o dochádzke do MŠ, ZŠ, SŠ (nie staršie ako 1 mesiac) (Buď Vám potvrdenie vystaví škola, alebo môžete využiť aj tlačivo nižšie.

 

Jednorazová dávka môže byť poskytnutá:

 1. občanovi mestskej časti, ktorý poberá niektorú z dávok dôchodkového zabezpečenia a jeho príjem nepresahuje 1,2 násobok životného minima
 2. občanovi mestskej časti, ktorý poberá niektorú z dávok nemocenského poistenia a jeho príjem nepresahuje 1,2 násobok životného minima
 3. občanovi mestskej časti, ktorého príjem nepresahuje sumu životného minima
 4. osamelému rodičovi s nezaopatrenými deťmi, ak jeho príjem nepresahuje 1,5 násobok životného minima
 5. rodine s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,3 násobok životného minima

Žiadosti na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi budú posudzované individuálne, príslušným sociálnym pracovníkom (formálna a vecná stránka) a Komisiou sociálnou, bytovou a zdravotnou miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.
Pri určení výšky jednorazovej dávky komisia vychádza z individuálnej situácie žiadateľa a možností rozpočtu MČ.

Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi za kalendárny rok je:

 1. pre osamelého žiadateľa do 100€
 2. pre rodinu s deťmi do 300€
 3. pre poberateľa dávky dôchodkového zabezpečenia - jednotlivec do 100€ , manželia do 150€

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Prehľad zárobku Veľkosť: 134.1 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2019
Potvrdenie od lekára Veľkosť: 68 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2019
Potvrdenie o dochádzke Veľkosť: 42.8 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2019
Žiadosť o poskytnutie príspevku soc. pomoci Veľkosť: 214.4 kB Formát: pdf Dátum: 12.8.2020