Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Predpisy

Predpisy samosprávy

Prehľad všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorými sa riadi mestská časť a jej orgány vo svojej činnosti:

 • Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb.) v znení neskorších predpisov
 • ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z.
 • zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primá­torov miest v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
 • zákon NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trho­vých miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
 • zákon č.1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
 • zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 185/2015 Z. z.  autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z.z.
 • ďalšie zákony platného právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v zbierke zákonov.

Prehľad predpisov nižšej právnej sily, podľa ktorých mestská časť a jej orgány konajú a rozhodujú, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k mestskej časti:

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zásady hospodárenia s bytmi Veľkosť: 182.9 kB Formát: pdf Dátum: 28.6.2011
Zásady rozpočtového hospodárenia MČ Ba-DNV Veľkosť: 307.7 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2017
Zásady kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Ba-DNV Veľkosť: 119.4 kB Formát: pdf Dátum: 27.9.2017
Štatút Dobrovoľného Hasičského Zboru Obce Veľkosť: 325.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2016
Organizačný poriadok samosprávy MČ Ba-DNV Veľkosť: 386.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2016
Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy MČ Ba-DNV Veľkosť: 282.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.7.2013
Štatút vyčlenených vybraných bytov pre potreby MČ Ba-DNV Veľkosť: 241.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.4.2012
Organizačný poriadok Miestneho úradu MČ Ba-DNV Veľkosť: 509.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.2.2018
Smernica o informačnom systéme MČ Ba-DNV Veľkosť: 783 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2015
Smernica o podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54_2019 Z. z. (S-2020_02) Veľkosť: 480.4 kB Formát: pdf Dátum: 24.6.2020
ROKOVACÍ PORIADOK MIESTNEJ RADY mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Veľkosť: 1.04 MB Formát: pdf Dátum: 18.11.2020
rokovaci-poriadok-miestneho-zastupitelstva-mestskej-casti-bratislava-devinska-nova-ves Veľkosť: 408.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2021
Poriadok odmeňovania_navýšenie odmeny členom komisií neposlancov Veľkosť: 161.6 kB Formát: pdf Dátum: 22.3.2023
Zásady hospodárenia s majetkom od 01.11.2023_schválený MZ 25.10.2023 Veľkosť: 349.4 kB Formát: pdf Dátum: 2.11.2023