Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Právny referát

Mgr. Monika Dargajová
referentka
tel.: 02/60 20 14 02
 
Mgr. Erika Labašková
referentka
tel.: 02/60 20 14 25
 

Právny referát svojou činnosťou zabezpečuje najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. zabezpečuje agendu, súvisiacu s tvorbou všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy,
 2. pripomienkuje a vypracúva stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov mestskej časti alebo predložených na vyjadrenie mestskej časti,
 3. pripomienkuje a podieľa sa na tvorbe interných predpisov, rozhodnutí starostu, opatrení prednostu a pod., poskytuje poradenstvo pri ich výklade,
 4. pripomienkuje a posudzuje návrhy dokumentov predkladaných príslušnými organizačnými útvarmi,
 5. podieľa sa na príprave a spracovaní návrhov podaní a zastupuje mestskú časť pri konaniach voči orgánom štátnej správy a samosprávy, súdov, prokuratúry a pod.,
 6. zabezpečuje zastupovanie v právnych sporoch pred súdmi, zastupovania pred prokuratúrou, notármi, správnymi orgánmi, vyšetrujúcimi orgánmi polície,
 7. oznamuje výsledky súdneho konania príslušným oddeleniam a vedie evidenciu právoplatne skončených súdnych sporov,
 8. v prípade nesplnenia povinnosti uloženej právoplatným rozhodnutím vyzýva povinnú osobu na dobrovoľné plnenie, v prípade márneho uplynutia lehoty na dobrovoľné plnenie podáva, alebo zabezpečí podanie návrhu na výkon rozhodnutia, alebo návrhu na vykonanie exekúcie,
 9. v exekučnom konaní zabezpečuje potrebnú súčinnosť medzi mestskou časťou a príslušným súdom, či exekútorským úradom,
 10. preveruje podnety a sťažnosti občanov v zmysle platných právnych predpisov vo veciach § 3 a 5 zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, porušovania verejného poriadku a občianskeho spolunažívania; v rozsahu pôsobnosti mestskej časti koná a rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch, na základe dožiadaní polície, prokuratúry, súdu a exekútorov poskytuje súčinnosť pri vypracovaní správy o povesti občanov, majúcich trvalé bydlisko na území mestskej časti,
 11. pripravuje podklady na rokovanie orgánov mestskej časti a orgánov miestneho zastupiteľstva v rozsahu svojej agendy,
 12. vedie centrálnu evidenciu originálov zriaďovacích listín a štatútov organizácií, zariadení a útvarov zriadených mestskou časťou.