Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Školský klub

Na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 119 školského zákona Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vypracovalo a vydalo vyhlášku Ministerstva školstva SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. Vyhláška ustanovuje spôsob organizácie a prevádzky školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe, ich materiálno-technického vybavenia. Účinnosť nadobúda od 1. septembra 2009.
Za pobyt žiaka sa uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ŠKD), okrem ŠKD zriadených  krajským školským úradom pri zdravotníckom zariadení.
 
     Výška príspevku zohľadňuje náročnosť a druh záujmovej činnosti podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na rozvíjanie a uspokojovanie záujmov vo voľnom čase detí.
 
 Presnú výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

    Výchovný program školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia sa vypracúva v nadväznosti na štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program príslušného druhu a typu školy.
Výchovný program vydáva a zverejní riaditeľ školského zariadenia na verejne prístupnom mieste.

S účinnosťou od 1. januára 2013 školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času podľa § 116.


Zdroj : iedu.sk