Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oddelenie mediálne

Pracovisko:
Istrijská 49, 841 07 Bratislava (budova Mýtnice, 1. poschodie)

 

Oddelenie mediálne

Mgr. Jana Martanovičová

Referent mediálneho oddelenia
tel.: 0911 103 177
e-mail: jana.martanovicova@mudnv.sk
 
Barbara Langsfeldová
Referent pre projekty EÚ, ostatné projekty, granty, dotácie zo ŠR
tel.: 0944 409 282
 

Úsek kultúry a športu:

Richard Danis
referent kultúrnych a športových aktivít MČ
 
Pavol Goldstein
referent aktivít MČ
 

Turistická Informačná Kancelária:

Pracovisko:
Istrijská 49, 841 07 Bratislava (budova Mýtnice, prízemie)
 
tel.: 0917/164 215, 0905/668 308
e.mail.: info@tikdnv.sk
 
Mgr. Veronika Mrvová
 
Karol Vlašič
 
Ekocentrum:
 
Pracovisko:
Istrijská 49, 841 07 Bratislava (budova Mýtnice, prízemie)
 
Natália Lipová


Popis činností jednotlivých referátov oddelenia:

Na mediálnom úseku:

 • pripravuje a spracováva články a oznamy do miestneho tlačeného periodika Devex a zabezpečuje jeho grafické spracovanie, tlač a bezplatnú distribúciu do domácností v mestskej časti, ako i do miestnych prevádzok 
 • zabezpečuje komunikáciu a tok informácií smerom k obyvateľom, médiám, podnikateľským subjektom na území mestskej časti a ostatným inštitúciám
 • tvorí a  vydáva informačné materiály o dianí v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, mediálne výstupy, letáky a pozvánky na kultúrno-spoločenské podujatia
 • spolupracuje s lokálnou televíziu DTV, ale i s regionálnymi a celoslovenskými médiami za účelom vytvárania pozitívneho mediálneho obrazu o mestskej časti a jej organizáciách
 • organizuje tlačové besedy a vydáva tlačové správy
 • zabezpečuje mediálne pokrytie akcií organizovaných mestskou časťou
 • vykonáva monitoring tlače a elektronických médií, vyhľadávanie informácií a zabezpečovanie ich zverejňovania
 • koordinuje zverejňovanie informácií a mediálnu prezentáciu činnosti a oddelení MsÚ
 • organizuje pracovné stretnutia redakčnej rady, komunikáciu s inzerentmi 

Na úseku projektov:

 • zabezpečuje úlohy na úseku rozvoja mestskej časti v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
 • spolupracuje pri implementácii rozvojových programov mestskej časti
 • predkladá návrhy na čerpanie  fondov Európskej únie a dotácií zo štátneho rozpočtu a zabezpečuje koncepciu verejného obstarávania a jeho priebeh v rámci požiadaviek mestskej časti
 • zabezpečuje plánovanie, riadenie a koordinovanie projektov mestskej časti v zmysle stanovených rozvojových priorít a cieľov
 • spravuje databázu projektových zámerov mestskej časti a vedie kompletnú agendu realizovaných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie ako aj iných zdrojov
 • zabezpečuje dokumentáciu a podklady pre realizáciu jednotlivých projektov, spolupracuje s referátom pre komunikáciu za účelom propagácie a informovania verejnosti o konkrétnych projektoch
 • spolupracuje s referátom kultúry za účelom komunikácie ich činnosti smerom navonok

Na úseku kultúry a športu:

 • pripravuje a realizuje koncepciu kultúrnej politiky mestskej časti
 • komplexne zabezpečuje organizáciu kultúrnych a športových podujatí mestskej časti (koncerty, kultúrne leto, hody, Vianočnú uličku, Deň obce)
 • pripravuje dramaturgiu jednotlivých podujatí
 • spolupracuje so Strediskom kultúry - Istracentrom a Miestnou knižnicou, zriadených mestskou časťou a metodicky ich usmerňuje
 • participuje na podujatiach organizovaných príspevkovou organizáciou Istra centrum
 • mapuje, koordinuje a podporuje kultúrne aktivity, osôb, organizácií, pôsobiacich na území mestskej časti v zmysle priorít a zámerov mestskej časti
 • prípravuje podklady pre propagáciu podujatí organizovaných mestskou časťou a zabezpečuje ich propagáciu
 • tvorí rozpočet v oblasti kultúry a v rámci administratívnej činnosti vypracúva odborné stanoviská v oblasti kultúry
 • v rámci administratívnej činnosti spracováva podklady k tvorbe rozpočtu pre oblasť športu, vypracováva odborné stanoviská a metodicky, hospodársky a personálne usmerňuje miestne kluby a spolky
 • vydáva stanoviská k organizácii verejných kultúrnych a športových podujatí, vedie ich evidenciu 
 • eviduje verejné kultúrne podujatia organizované na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová ves 

Na úseku Ekocentra-TIKu, cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu:

 • prostredníctvom Turistickej informačnej kancelárie poskytuje všeobecné a turistické informácie pre obyvateľov a návštevníkov obce
 • spravuje a aktualizuje web stránku Ekocentra - Turistickej Informačnej Kancelárie
 • spravuje, obsahovo napĺňa a aktualizuje Infokiosk Ekocentra
 • zabezpečuje ekovzdelávanie pre miestne Základné a Materské školy
 • spolupracuje, podieľa sa a zúčastňuje sa na organizácii kultúrnych podujatí mestskej časti
 • organizuje výlety do miestnych turistických atrakcií pre Materské a Základné školy, ako i pre organizované skupiny občanov
 • navrhuje portfólio ponuky suvenírov a zabezepčuje ich predaj v Turistickej Informačnej Kancelárii, ako aj na významných podujatiach mestsekej časti
 • predáva produkty cestovného ruchu 
 • zodpovedá za plnenie plánov činnosti Turistickej Informačnej Kancelárie po obsahovej a finančnej stránke
 • reprezentuje a buduje mediálne a medzinárodné vzťahy s partnerskými mestami mestskej časti
 • vytvára obsah propagačných materiálov k podujatiam a atrakciám  mestskej časti a zabezpečuje ich aktualizáciu a vydávanie
 • zúčastňuje sa na prezentáciách a veľtrhoch cestovného ruchu
 • spoluprácuje so subjektmi poskytujúcimi služby a produkty CR
 • vedie administratívno-ekonomickú agendu spojenú s výkonom práce