Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 16.02.2022

SÚBOR
Dátum: 10.02.2022
Počet videní: 717
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 16.02.2022

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 16.02.2022 o 16:00 h. prostredníctvom videokonferencie

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo

 

Por. číslo Názov bodu programu       
Predkladateľ/navrhovateľ/spracovateľ
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Krajčír/ Krajčír
2. Informácia o  plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 31.01.2022, alebo trvalo plnených Krajčír/ Ing. Koprdová / Ing. Koprdová/
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Krajčír/ Ing. Koprdová / Ing. Koprdová/
4. Návrh na schválenie odmien členom komisií - neposlancom za II. polrok 2021 Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Labašková/
5. Návrh na voľbu prísediaceho pre Okresný súd Bratislava IV Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Labašková/
6. Zvýšenie nájomného a minimálnych sadzieb prenájmov nebytových priestorov a pozemkov  o mieru inflácie za rok 2021 Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Chandoga/
7. Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 441/2 a predaj pozemku registra "C"KN parc. č. 441/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Michal Janík s manželkou Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Chandoga/
8. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 33,90 m², miestnosti  č.28 a 29 v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Chandoga/
9. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 201,00 m², miestnosť  č. 1.1.02  v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 2-6 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Chandoga/
10. Výpožička nebytového priestoru  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v ZŠ I. Bukovčana 3 pre OZ GoodSport International Slovensko Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Chandoga/
11. Prenájom častí pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/1, v k.ú Devínskej Novej Vsi v areáli ZŠ I. Bukovčana 3 v oblasti tenisového športu  Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Chandoga/
12. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na prevod komunikácii a pozemkov pod komunikáciami na ulici Teheľňa od spoločnosti CTPark Bratislava, spol. s r.o. do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Chandoga/
13. Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom Š. Králika 4, žiadateľ SPRÁVA OBJEKTOV DNV, s.r.o. Krajčír/ Ing. Koprdová / Ing. Macáková/
14. Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom J. Smreka 20-22, žiadateľ SPRÁVA OBJEKTOV DNV, s.r.o. Krajčír/ Ing. Koprdová / Ing. Macáková/
15. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Krajčír/ Ing. Koprdová / Ing. Macáková/
16. Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom P. Horova 1-7, žiadateľ ARTIP.J, s.r.o. Krajčír/ Ing. Koprdová / Ing. Macáková/
17. Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom P. Horova  13-15, žiadateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Pavla Horova 13-15 Krajčír/ Ing. Koprdová / Ing. Macáková/
18. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2021 Mgr. Fekiač / Mgr. Fekiač/ Mgr. Fekiač
19. Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za III.  a IV. štvrťrok 2021 Mgr. Fekiač / Mgr. Fekiač/ Mgr. Fekiač
20. Správa o stave kroniky Krajčír/Ing. Dobrík/ Ing. Dobrík
21. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.  ----
22. Petícia za pridelenie šatne a futbalového ihriska pre tréningy a zápasy FC VOLKSWAGEN Bratislava na futbalovom ihrisku Vápencová ul. č. 34, Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Labašková/
23. Odvolanie člena komisie miestneho zastupiteľstva Ing. Žatko/Ing. Žatko/ Ing. Žatko
24. Rôzne  ----
25.

Interpelácie

Krajčír/ Krajčír / Ing. Koprdová
                                                                                         Dárius Krajčír    
starosta mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves
  Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves obdržia materiály v elektronickej forme najneskôr dňa 11.2.2022 do 15:00 hod., informácie o navrhovaných materiáloch budú v písomnej forme k dispozícii v poslaneckých schránkach na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v rovnakom čase.
Vážená/ý občianka/občan o 17.00 h. v rámci programu miestneho zastupiteľstva v bode vystúpenie občanov máte možnosť zúčastniť sa zaslaním otázky resp. podnetu na mail zastupitelstvo@mudnv.sk s uvedením základných údajov: Meno a Priezvisko, adresa Vášho pobytu, otázka resp. podnet najneskôr do začiatku tohto bodu programu.
 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV 16-02-2022 Veľkosť: 540 kB Formát: pdf Dátum: 10.2.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.