Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 22.06.2022

SÚBOR
Počet videní: 586
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 22.06.2022

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 22.6.2022 o 16:00 hod. v sobášnej sieni  Vila Košťálová na Novoveskej ulici č. 17.

Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o  plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 6.6.2022, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
4. Schválenie zámeru odkúpenia pozemkov ŽSR za účelom poskytovania verejneprospešných služieb 
5. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru na financovanie vybraných investičných akcií
6. Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2022
7. Zabezpečenie spolufinancovania projektu "Regenerácia vnútrobloku na ulici Štefana Králika"
8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením č. /2022 z 2022
9. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z..... – pôsobnosť mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca
10. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2022 z ........... 2022 ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020
11. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 71,10 m², v Líniovom centre na ul. Eisnerova 54/B formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru.
12. Výpožička pozemku parc. č. 2292/957 o výmere 392 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa a prenájom časti plochy cvičiacich prvkov Športoviska K Park z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Kaufland Slovenská republika v.o.s., nadobudnutie hnuteľných vecí od Kaufland Slovenská republika v.o.s.
13. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov na voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 a rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na volebné obdobie rokov 2022 - 2026
14. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 31.03.2022
15. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2021
16. Správa z kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v ZŠ Ivana Bukovčana 3 k 31.12.2021
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2022
19. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
20. Rôzne
21. Interpelácie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
pozvánka MZ MČ BA-DNV 22.06.2022o Veľkosť: 487.2 kB Formát: pdf Dátum: 17.6.2022