Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 15.02.2023

SÚBOR
Počet videní: 561
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 15.02.2023

začiatok o 16:00 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

Miestne zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sa uskutoční  dňa 15. februára  2023 so začiatkom o 16:00 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

Návrh programu :

Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 31.1.2023, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
4. Zvýšenie nájomného a minimálnych sadzieb prenájmov nebytových priestorov a pozemkov o mieru inflácie za rok 2022
5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2023
6. Schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 210 o výmere 22 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Moniku Pokornú
7. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sieti na pozemkoch vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v prospech spoločnosti ISPK s.r.o.
8. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo __/2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
9. Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov za ich prácu v komisiách Miestneho zastupiteľstva a oceňovania obyvateľov za reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na verejnosti
10. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 10/11/2022 v bode 6 zo dňa 23.11.2022, ktorým sa určil počet členov pre jednotlivé komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
11. Voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves – neposlancov
12. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves ku dňu 31.12.2022
13. Schválenie predĺženia nájmu nebytových priestorov v objekte Základnej školy na ulici Pavla Horova 16 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenskú poštu a.s.
14. Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2023
15. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 17,14 m², miestnosť  číslo 113 v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika 1, formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
16. Správa z kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri vybraných kapitálových výdavkoch v roku 2021
17. Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za III.  a IV. štvrťrok 2022
18. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022
19. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
20. Rôzne
21. Interpelácie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV 15.02.2023 Veľkosť: 258.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.2.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.