Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 26.04.2023

SÚBOR
Počet videní: 561
4 min. čítania
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 26.04.2023

o 16:00 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

Návrh programu :

Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 31.3.2023, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
4. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 10/11/2022 v bode 6 zo dňa 23.11.2022, ktorým sa určil počet členov pre jednotlivé komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a dodatočná voľba členov niektorých komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves - neposlancov
5. Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 11/11/2022 v bode 3 zo dňa 23.11.2022, ktorým sa zvolili predsedovia, podpredsedovia a členovia jednotlivých komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. .../2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 14/2015 zo dňa 16.12.2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
7. Voľba členov správnej rady Domu sociálnych služieb SENECIO, n.o.
8. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 17,00 m², miestnosť  č. 1.7.01 v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 10 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
9. Prenájom časti terasy o výmere 173,46 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ulici M. Marečka 2-6 pre vlastníkov bytov a NP bytového domu M. Marečka 2-6 Bratislava
10. Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku – špeciálneho vozidla CAS25 K101.860 LIAZ schválenie zámeru prevodu formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prevodu vozidla
11. Zásady krátkodobého užívania nebytového priestoru v Klube dôchodcov na ul. Istríjská 109 inými subjektmi
12. Informatívna správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k 31.12.2022
13. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 31.12.2022
14. Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves za rok 2022
15. Schválenie zmeny prevádzkových hodín tenisových kurtov v areáli ZŠ I. Bukovčana 3 pre občianske združenie ŠK Albatros pri ZŠ na Ul. I. Bukovčana 3
16. Správa z kontroly správnosti oprávnenosti použitia dotácie poskytnutiej z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2021 
17. Správa z kontroly stavu stavu pohľadávok a záväzkov k 31.12.2021 v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
18. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2022  v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
19. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
20. Rôzne
21. Interpelácie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV 26.04.2023 Veľkosť: 264.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.