Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 25.10.2023

Počet videní: 725
4 min. čítania
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 25.10.2023

dňa 25. októbra 2023 o 18:00 hod

Starosta MČ BA-DNV zvolávariadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa uskutoční  dňa 25. októbra 2023 so začiatkom o 18:00 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

 

Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 30.09.2023, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, z dd.mm.2023
5. Zásady hospodárenia s majetkom Hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a s majetkom vlastným
6. Zmena Štatútu Rady seniorov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
7. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 57,84 m², miestnosť  č. 1.8.01 v suteréne bytového domu na ul. M. Marečka 10 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
8. Zverenie hnuteľného majetku do správy príspevkovej organizácii Denova
9. Schválenie výpožičky šatní v areáli futbalového štadióna pre DNV Šport s.r.o. a schválenie výpožičky šatní v areáli futbalového štadióna pre futbalový klub Lokomotíva Devínska Nová Ves
10. Správa z kontroly správnosti a oprávnenosti použitia dotácie poskytnutej z rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves v roku 2021 pre  BEST BOXING CLUB - občianske združenie
11. Správa z kontroly správnosti a oprávnenosti použitia dotácie poskytnutej z rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves v roku 2021 pre Gaudete Devínska Nová Ves - občianske združenie
12. Správa z kontroly skutočností uvedených v doručenom podnete, kontrolovaný subjekt - Základná škola Pavla Horova 16, Bratislava 
13. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2023 z ........... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020
14. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2023 z ........... 2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
15. Vystúpenia občanov o 18:10 hod.
16. Rôzne
17. Interpelácie

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.