Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 28.02.2024

SÚBOR
Dátum: 21.02.2024
Autor: Admin
Počet videní: 621
4 min. čítania
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 28.02.2024

v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 31.1.2024, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
4. Návrh na schválenie odmien členom komisií – neposlancom za II. polrok 2023
5. Zverenie hnuteľného majetku – Multikar M31 do správy príspevkovej organizácii DENOVA
6. Súhlas s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sieti na pozemkoch vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  v prospech spoločnosti ISPK s.r.o
7. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 71,10 m², v objekte Líniového centra na ul. Eisnerova 54/B formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru.
8. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 16,96 m², miestnosť  č.105 v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej  verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru.
9. Súhlas s predajom neupotrebiteľného hnuteľného majetku – špeciálneho vozidla CAS25 K101.860 LIAZ z dôvodu hodného osobitného zreteľa obci Svodín
10. Schválenie spôsobu prevodu podielov na pozemku registra "C"KN parc. č. 2878/289 a predaj podielov na pozemku registra "C"KN parc. č. 2878/289  pre vlastníkov  nebytových priestorov v stavbe hromadných garáži na ul. Š. Králika 7
11. Zmena minimálnych sadzieb, zvýšenie nájomného a minimálnych sadzieb prenájmov nebytových priestorov a pozemkov o mieru inflácie za rok 2023 
12. Schválenie predĺženia doby nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre LEKÁREŇ TRIO 6 s.r.o. 
13. Schválenie predĺženia doby nájmu nebytového priestoru vo VÚZ pre Janu Faryovú
14. Správa z kontroly dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2022 - Občianske združenie ICHTYS, Štefana Králika 6275/1, 841 08 Bratislava
15. Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves v roku 2023
16. Správa z kontroly správnosti a oprávnenosti použitia dotácie poskytnutej z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v roku 2022 – GOODSPORTS International Slovensko, Mikulášska 1, Bratislava
17. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2023
18. Prerokovanie a vzatie na vedomie koncepcie vybraných kultúrnych akcií v DNV
19. Návrh na zmenu štatútu miestnych novín mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
20. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
21. Rôzne
22. Interpelácie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV 28.2.2024 Veľkosť: 240.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2024