Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o konaní kultúrneho podujatia

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves upozorňuje všetkých usporiadateľov kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na potrebu plnenia si oznamovacej povinnosti, vyplývajúcej zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 384/1997 Z. z. a zákona č.479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí.
 
Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti môže mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves podujatie zakázať, alebo usporiadateľovi uložiť pokutu.

Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie, zhromaždenia

Usporiadateľ verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves  Miestnemu úradu, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry, ktoré sú prístupné kultúrnej verejnosti. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Potrebné doklady
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - interiér - kultúrne zariadenia (tlačivo)
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - interiér - iné zariadenia (tlačivo)
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia - exteriér (tlačivo)
Oznámenie o konaní telovýchovného, športového, turistického podujatia (tlačivo)
Oznámenie o usporiadaní verejného zhromaždenia (tlačivo)

Vybavuje
Referát  kultúrnych a športových aktivít MČ

Kontakt

Tel.: 02/6477026


Tel.: 02/60 20 14 38
e-mail: pavol.goldstein@mudnv.sk

Doba vybavenia
do 7 dní

Poplatok
bez poplatku