Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Devínske alúvium Moravy

Devínske alúvium Moravy s rozlohou 155,68 ha, ktoré sa nachádza v katastri obce Devínska Nová Ves, má mimoriadny význam na európskej úrovni. Je tiež súčasťou mokrade medzinárodného významu – Trilaterálnej ramsarskej lokality Niva na sútoku Moravy, Dyje a Dunaja, ktorú Slovensko zdieľa spoločne s Rakúskom a Českou republikou.

NIVA RIEKY MORAVY

Je vzácne územie s vysokou historickou, kultúrnou a prírodnou hodnotou. Vďaka prísne stráženej hranici sa tu zachovalo pásmo nedotknutých lužných lesov a podmáčaných lúk. Táto takmer nedotknutá príroda poskytuje výborné podmienky pre rôzne rastliny a živočíchy. Žije tu veľa druhov netopierov, vodného vtáctva a vo vodách rieky si svoje nory vyhrabáva bobor európsky.

Územie predstavuje dobre zachovalú ukážku nivnej krajiny formovanej pravidelnými záplavami a poľnohospodárskou činnosťou. Tvorí ho mozaika zaplavovaných lúk a vodných plôch, trsťových močiarov a zvyškov lužných lesov.

Vodné plochy sú domov obojživelníkov ako kunka červenobruchá a mlok dunajský, z bezstavovcov – mäkkýšov kotúľka štíhla a korýtko riečne alebo vážka klinovka hadia. Na vzhľade lokality sa však asi najvýraznejšie „podpisuje“ bobor vodný. V jazierkach a ich okolí možno nájsť početné bobrie ohryzy ako aj bobrie stavby – hate a tzv. hrady – navŕšené kopy dreva, ktoré ukrývajú vchod do bobrej nory.

Typickými obyvateľmi nivných lúk sú motýle. Ohniváčik veľký sa viaže na širokolisté štiavy, ktoré sú živnou rastlinou jeho húseníc. Z vtákov tu možno pozorovať, ale najčastejšie začuť, trsteniarika malého, lysku čiernu, chrapkáča poľného, strnádku lúčnu. Drobné živočíchy tu ako svoju potravu lovia haja červená, volavka popolavá, bocian biely a iné. Dutiny v stromoch v lužnom lese používajú ako svoje obydlie okrem vtákov aj netopiere ako napríklad uchaňa čierna. Netopier obyčajný využíva les ako lovisko.

Viac informácií o tomto nádhernom území sa môžete dozvedieť aj na náučnom chodníku, ktorý prechádza Nivou Moravy. Chodník môžu pri sledovaní prírodných zaujímavostí využiť peší návštevníci i cyklisti.

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bobor vodný Castor fiber
hrebenačka vysoká Gymnocephalus baloni
Hrúz Vladykov Gobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý) Gobio albipinnatus
klinovka hadia Ophiogomphus cecilia
korýtko riečne Unio crassus
kotúľka štíhla Anisus vorticulus
kunka červenobruchá Bombina bombina
Lopatka dúhová Rhodeus sericeus amarus
mlok dunajský Triturus dobrogicus
netopier obyčajný Myotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythov Myotis myotis
ohniváčik veľký Lycaena dispar
plocháč červený Cucujus cinnaberinus
Pĺž podunajský Cobitis taenia
uchaňa čierna Barbastella barbastellus
Vydra riečna Lutra lutra