Devínska Nová Ves
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Meno a zaradenie Kontakt
Ing. Katarína Macáková
vedúca oddelenia
02/60201434
e-mail:
Ing. Dagmar Tittelová
referát výstavby a cestného hospodárstva
02/60201436
e-mail:
Ing. Tatiana Ledényiová
referát výstavby a životného prostredia
02/60201437
e-mail:
tatiana.ledenyiova@mudnv.sk
Ing. Martin Langer
referát výstavby a životného prostredia
e-mail:
 


Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves komplexne zabezpečuje:

  • prípravu, realizáciu a kontrolu investičných akcií mestskej časti
  • prípravu, rekonštrukcie, modernizácie objektov a stavieb vo vlastníctve mestskej časti
  • organizuje verejné obstarávanie na zákazky s nízkymi hodnotami pre činnosť oddelenia
  • úlohy štátnej správy prenesené na MČ na úseku poľnohospodárstva, veterinárnej starostlivosti a rybárstva
  • po predchádzajúcom schválení KDI KR PZ BA a hlavným mestom schvaľuje projekty organizácie dopravy a zabezpečuje v spolupráci s DENOVOU osadenie dopravných značení na MK III. a IV. triedy
  • úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestného hospodárstva
  • evidenciu a vydávanie súpisných a orientačných čísiel
  • v spolupráci s ostatnými dotknutými orgánmi podieľanie sa na tvorbe koncepcie rozvoja v oblasti dopravy a ŽP
  • úlohy štátnej správy prenesené na MČ na úseku životného prostredia, v oblasti štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny