Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oddelenie mediálne a kultúry

Pracovisko:
Istrijská 49, 841 07 Bratislava (budova Mýtnice, 1. poschodie)
 

Mediálny úsek:

Ing. Mgr. Eva Čikelová
referentka
tel.: 02/6477026
            eva.cikelova@mudnv.sk
 

Projektový úsek:

Ing. Zdenka Štrokendlová
referent pre projekty EÚ, granty, dotácie zo ŠR a iných schém
tel.: 02/60201402
 
Richard Danis
referent projektov
tel.: 02/6477026
 

Úsek kultúry a športu:

Pavol Goldstein
referent aktivít MČ
tel.: 02/6477026
 

Úsek informačných technológií:

Pavol Kravárik
referent informačných technológií
tel.: 02/60201454
 
Michal Šmalo
referent informačných technológií
tel.: 02/60201454
 

Ekocentrum - TIK:

Mgr. Jana Remeňová
Ekocentrum - TIK
tel.: 02/64770260
GSM: 0917/164 215
 
Ľudmila Mihalovičová
Ekocentrum - TIK
tel.: 02/64770260
GSM: 0917/164 215
 


Popis činností jednotlivých referátov oddelenia:

Na mediálnom úseku:

 • vytvára obsahovú náplň web stránky mestskej časti a zabezpečuje jej dennú aktualizáciu
 • zabezpečuje denné zverejňovanie informačných správ prestredníctvom miestnych mediálnych prostriedkov - na webovej stránke mestskej časti a mobilnej aplikácii mestskej časti "SOM Devínska Nová Ves", ale i prostredníctvom miestneho rozhlasu 
 • pripravuje a spracováva články a oznamy do miestneho tlačeného periodika Devex a zabezpečuje jeho grafické spracovanie, tlač a bezplatnú distribúciu do domácností v mestskej časti, ako i do miestnych prevádzok 
 • zabezpečuje komunikáciu a tok informácií smerom k obyvateľom, médiám, podnikateľským subjektom na území mestskej časti a ostatným inštitúciám
 • tvorí a  vydáva informačné materiály o dianí v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, mediálne výstupy, letáky a pozvánky na kultúrno-spoločenské podujatia
 • spolupracuje s lokálnou televíziu DTV, ale i s regionálnymi a celoslovenskými médiami za účelom vytvárania pozitívneho mediálneho obrazu o mestskej časti a jej organizáciách,
 • organizuje tlačové besedy a vydáva tlačové správy
 • zabezpečuje mediálne pokrytie akcií organizovaných mestskou časťou
 • vykonáva monitoring tlače a elektronických médií, vyhľadávanie informácií a zabezpečovanie ich zverejňovania,
 • koordinuje zverejňovanie informácií a mediálnu prezentáciu činnosti a oddelení MsÚ.
 • organizuje pracovné stretnutia redakčnej rady, komunikáciu s inzerentmi 

Na úseku kultúry a športu:

 • pripravuje a realizuje koncepciu kultúrnej politiky mestskej časti
 • komplexne zabezpečuje organizáciu kultúrnych a športových podujatí mestskej časti (koncerty, kultúrne leto, hody, Vianočnú uličku, Deň obce)
 • pripravuje dramaturgiu jednotlivých podujatí,
 • spolupracuje so Strediskom kultúry - Istracentrom a Miestnou knižnicou, zriadených mestskou časťou a metodicky ich usmerňuje
 • participuje na podujatiach organizovaných príspevkovou organizáciou Istra centrum
 • mapuje, koordinuje a podporuje kultúrne aktivity, osôb, organizácií, pôsobiacich na území mestskej časti v zmysle priorít a zámerov mestskej časti,
 • prípravuje podklady pre propagáciu podujatí organizovaných mestskou časťou a zabezpečuje ich propagáciu
 • tvorí rozpočet v oblasti kultúry a v rámci administratívnej činnosti vypracúva odborné stanoviská v oblasti kultúry
 • v rámci administratívnej činnosti spracováva podklady k tvorbe rozpočtu pre oblasť športu, vypracováva odborné stanoviská a metodicky, hospodársky a personálne usmerňuje miestne kluby a spolky
 • vydáva stanoviská k organizácii verejných kultúrnych a športových podujatí, vedie ich evidenciu 
 • eviduje verejné kultúrne podujatia organizované na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová ves 

Na úseku projektov:

 • zabezpečuje úlohy na úseku rozvoja mestskej časti v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 
 • spolupracuje pri implementácii rozvojových programov mestskej časti,
 • predkladá návrhy na čerpanie  fondov Európskej únie a dotácií zo štátneho rozpočtu a zabezpečuje koncepciu verejného obstarávania a jeho priebeh v rámci požiadaviek mestskej časti.
 • zabezpečuje plánovanie, riadenie a koordinovanie projektov mestskej časti v zmysle stanovených rozvojových priorít a cieľov.
 • spravuje databázu projektových zámerov mestskej časti a vedie kompletnú agendu realizovaných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie ako aj iných zdrojov.
 • zabezpečuje dokumentáciu a podklady pre realizáciu jednotlivých projektov, spolupracuje s referátom pre komunikáciu za účelom propagácie a informovania verejnosti o konkrétnych projektoch,
 • spolupracuje s referátom kultúry za účelom komunikácie ich činnosti smerom navonok,

Na úseku informačných technológií:

 • plní úlohy na úseku zavádzania a efektívneho využívania výpočtovej techniky a programového vybavenia využívaného pri činnosti oddelení a referátov miestneho úradu
 • vykonáva funkciu správcu lokálnej počítačovej siete a serverov s operačnými, databázovými a komunikačnými systémami.
 • zabezpečuje bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných technológií,
 • zabezpečuje správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií,
 • tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály na úrovni mestskej časti,
 • podieľa sa na príprave, tvorbe a aplikácii koncepcie rozvoja mestskej časti v oblasti IT (napr. rozvoj informačných technológií miestneho úradu, program elektronizácie verejných služieb a i.),
 • zabezpečuje chod, funkčnosť a údržbu hardvéru a softvéru úradu, jeho pracovísk, s potrebnou odbornou starostlivosťou rozvíja siete a navrhuje aktualizáciu používaných prvkov v rámci technického pokroku a vývoja,
 • vykonáva aktualizáciu dátových prenosov, ktoré vystupujú z iných inštitúcií a úrad je ich zmluvným odberateľom, odstraňuje poruchy, havárie siete a zabezpečuje odborný servis a ochranu dát,
 • zabezpečuje technickú podporu internetovej stránke mestskej časti,
 • zabezpečuje povinné zverejňovanie informácií vyplývajúcich zo zákona, ako i aktualozáciu informácií o činnosti oddelení miestneho úradu,
 • spolupracuje so všetkými organizačnými útvarmi, tak aby bol zabezpečený po technickej stránke riadny chod miestneho úradu, 
 • zabezpečuje zverejňovanie zmlúv a dokumentácie, ktoré zabezpečuje transparentnosť práce úradu

Na úseku Ekocentra-TIKu, cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu:

 • prostredníctvom Turistickej informačnej kancelárie poskytuje všeobecné a turistické informácie pre obyvateľov a návštevníkov obce
 • spravuje a aktualizuje web stránku Ekocentra - Turistickej Informačnej Kancelárie
 • spravuje, obsahovo napĺňa a aktualizuje Info kiosk Ekocentra
 • zabezpečuje ekovzdelávanie pre miestne Základné a Materské školy
 • spolupracuje, podieľa sa a zúčastňuje sa na organizácii kultúrnych podujatí mestsklj časti
 • organizuje výlety do miestnych turistických atrakcií pre Materské a Základné školy, ako i pre organizované skupiny občanov
 • navrhuje portfólio ponuky suvenírov a zabezepčuje ich predaj v Turistickej Informačnej Kancelárii, ako aj na významných podujatiach mestsekej časti
 • predáva produkty cestovného ruchu 
 • zodpovedá za plnenie plánov činnosti Turistickej Informačnej Kancelárie po obsahovej a finančnej stránke
 • reprezentuje a buduje mediálne a medzinárodné vzťahy s partnerskými mestami mestskej časti
 • vytvára obsah propagačných materiálov k podujatiam a atrakciám  mestskej časti a zabezpečuje ich aktualizáciu a vydávanie
 • zúčastňuje sa na prezentáciách a veľtrhoch cestovného ruchu
 • spoluprácuje so subjektmi poskytujúcimi služby a produkty CR
 • vedie administratívno-ekonomickú agendu spojenú s výkonom práce