Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Stavebný úrad

Stavebný úrad

oddelenie územného konania a stavebného poriadku

 

  Stavebný úrad
 Meno a zaradenie Kontakt
Ing. Zuzana Polášová
vedúca oddelenia
02/60201413
e-mail: 
zuzana.polasova@mudnv.sk
Ing. Daniela Grušecká
referent SÚ
02/60201405
e-mail:
daniela.grusecka@mudnv.sk
Ing. Lilia Lohnická
refefent SÚ
02/60201427
e-mail:
lilia.lohnicka@mudnv.sk
Dávid Lohnický
administratívny pracovník SÚ
e-mail:
david.lohnicky@mudnv.sk
Ing. Arch Ján Tyčiak
referent SÚ
02/60201406
e-mail:
jan.tyciak@mudnv.sk

 

Popis činnosti:

Stavebný úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku v rozsahu stavebného zákona, vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a rozhoduje o sankciách pri porušení stavebného zákona.

Stavebný úrad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov („stavebný zákon“) najmä:

 • vydáva oznámenia k ohláseniam drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác,
 • vydáva územné rozhodnutia rôzneho typu (rozhodnutie o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmene územného rozhodnutia),
 • vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny, predĺženia platnosti stavebných povolení,
 • povoľuje terénne úpravy,
 • vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, pre ktoré stavebný úrad vydal stavebné povolenie,
 • vydáva rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,
 • vydáva rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky a predčasnom užívaní stavby,
 • vydáva rozhodnutia o povolení odstránenia stavby, alebo nariadenia odstránenia stavieb, alebo nariadenia zabezpečovacích prác,
 • rozhoduje o dodatočnom povolení stavby,
 • povoľuje reklamné stavby,
 • vydáva záväzné stanoviská podľa § 120 stavebného zákona,
 • pri porušení stavebného zákona prejednáva priestupky, správne delikty a ukladá pokuty,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad,
 • prejednáva sťažnosti a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,
 • vyrubuje správne poplatky, úkony na stavebnom úrade sú spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov (príloha zákona – položky 59-62a), správny poplatok žiadateľ uhradí po doručení výzvy na zaplatenie správneho poplatku.
 • pripravuje podklady pre ekonomické oddelenie za účelom vyrúbenia poplatku za rozvoj

Úkony na stavebnom úrade sú spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov (príloha zákona – položky 59-62a).

Správny poplatok žiadateľ uhradí po doručení výzvy na zaplatenie správneho poplatku.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť - územné rozhodnutie 46.5 kB doc 23.10.2019
Žiadosť - odstránenie stavby 51 kB doc 23.10.2019
Žiadosť - stavebné povolenie 58.5 kB doc 23.10.2019
Žiadosť - zmena účelu užívania stavby - bez stavebných úprav 58 kB doc 23.10.2019
Žiadosť - kolaudačné rozhodnutie 75.9 kB pdf 23.10.2019
Žiadosť - územné rozhodnutie 73.3 kB pdf 23.10.2019
Ziadosť - ohlásenie drobnej stavby 70.9 kB pdf 23.10.2019
Žiadosť - kolaudačné rozhodnutie 61 kB doc 23.10.2019
Ziadosť - stavebné povolenie v spojenom ÚK+SK 90.7 kB pdf 23.10.2019
Ziadosť - ohlásenie drobnej stavby 66 kB doc 23.10.2019
Žiadosť - zmena stavby pred dokončením 88.5 kB pdf 23.10.2019
Doklady - zmena stavby pred dokončením 95.7 kB pdf 23.10.2019
Doklady - ohlásenie stavebných úprav 92.8 kB pdf 23.10.2019
Doklady - stavebné povolenie v spojenom ÚK+SK 167.4 kB pdf 23.10.2019
Doklady - stavebné povolenie 143.9 kB pdf 23.10.2019
Žiadosť - zmena stavby pred dokončením 55.5 kB doc 23.10.2019
Ziadosť - ohlásenie stavebných úprav 145 kB pdf 23.10.2019
Doklady - ohlásenie drobnej stavby 93.1 kB pdf 23.10.2019
Doklady - územné rozhodnutie 129.1 kB pdf 23.10.2019
Doklady - kolaudačné rozhodnutie 101.6 kB pdf 23.10.2019
Ziadosť - stavebné povolenie v spojenom ÚK+SK 58.5 kB doc 23.10.2019
Žiadosť - odstránenie stavby 116.4 kB pdf 23.10.2019
Ziadosť - ohlásenie stavebných úprav 68.5 kB doc 23.10.2019
Vzdanie sa odvolania 104 kB pdf 23.10.2019
Žiadosť - stavebné povolenie 90.4 kB pdf 23.10.2019
Žiadosť - zmena účelu užívania stavby - bez stavebných úprav 72.7 kB pdf 23.10.2019
Späťvzatie 76.7 kB pdf 20.1.2020